Αποτίμηση λειτουργίας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τεχνικά έργα

Μ. Αναστασάκη, Αποτίμηση λειτουργίας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τεχνικά έργα , Διπλωματική εργασία, 82 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 2017.

[doc_id=1763]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει μια αποτίμηση της λειτουργίας και της τεχνολογίας πρότυπων συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν είτε την ηλιακή είτε την αιολική ενέργεια για την μετατροπή τους σε ηλεκτρική ενέργεια, να ποσοτικοποιηθεί το κόστος παραγωγής τους και να εκτιμηθεί η αειφορία τους. Επίσης θα μελετηθεί η αισθητική των έργων και κατά πόσον αυτά συμφιλιώνονται με το αστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται καθώς δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν μόνο η εύκολη ενσωμάτωση τους στα τεχνικά έργα. Παράλληλα θα προσπαθήσουμε, μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων που βρήκαμε από τη δημοσιογραφική μας έρευνα, να γίνει μια εκτίμηση για το κατά πόσον τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα από τους κατασκευαστές των έργων είναι αληθινά και δεν είναι υπερτιμημένα ή υποτιμημένα, ανάλογα την περίπτωση, ώστε να περιπλανήσουν την κοινή γνώμη και να προάγουν την ιδέα της αειφόρας ανάπτυξης. Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στα βασικά στοιχεία, τους όρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια καικάποιες νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται αυτή τη χρονική περίοδο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και περιγράφονται τα τεχνικά έργα τα οποία έχουμε επιλέξει να μελετήσουμε ενώ παρακάτω αναλύουμε και κάνουμε τους απαραίτητους υπολογισμούς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε βρει, εκτιμώντας έτσι τα στοιχεία που υποστηρίζουν

PDF Πλήρες κείμενο (3878 KB)