Ανάλυση χαμηλών ροών σε Μεσογειακές λεκάνες

K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, Low-flow analysis in Mediterranean basins, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18880, European Geosciences Union, 2018.

[Ανάλυση χαμηλών ροών σε Μεσογειακές λεκάνες]

[doc_id=1781]

[Αγγλικά]

Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά των χαμηλών ροών των Μεσογειακών λεκανών στη διάρκεια της ξηρής περιόδου. Συμβατικά, θεωρούμε μια περίοδο έξι μηνών, από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, που γενικά χαρακτηρίζεται από μειωμένη βροχόπτωση και αυξημένες υδατικές ανάγκες. Η έμφαση δίνεται στη συνιστώσα της βασικής ροής, που αναπαρίσταται μέσω μιας προσέγγισης γραμμικού ταμιευτήρα, βασικό στοιχείο της οποίας είναι ο συβτελεστής στείρευσης. Υπολογίζονται κλασικοί δείκτες, όπως τα ποσοστημόρια παροχής, παράλληλα με ένα μοντέλο εκθετικής στείρευσης. Η ανάλυσή μας αποσκοπεί στο να εξηγήσει τη σημαντική μεταβλητότητα του ρυθμού στείρευσης ως προς τα υδρολογικά έτη και λεκάνες απορροής με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σε όρους έκτασης, υψομέτρου, φυσιογαφικών ιδιοτήτων και παραγόμενης απορροής. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο ρυθμός στείρευσης είναι ισχυρά συσχετισμένος με χαρακτηριστικές «υδρολογικές υπογραφές» (hydrological signatures), και είναι επίσης συνάρτηση της έκτασης της λεκάνης. Η μελέτη εφαρμόζεται σε 25 Μεσογειακές λεκάνες της Γαλλίας, Ισπανίας, Κύπρου, Ιταλίας και Ελλάδας, στις οποίες περιλαμβάνονται και κάποιες μικρές λεκάνες με διαλείπον καθεστώς ροής.

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών