Ειδικό ένθετο αφιέρωμα για το υδρευτικό πρόβλημα της Αθήνας

Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικό ένθετο αφιέρωμα για το υδρευτικό πρόβλημα της Αθήνας, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 1646, 15–52, 14 Ιανουαρίου 1991.

[doc_id=180]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζεται συνοπτικά το σύνολο των εργασιών του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών", το οποίο αποσκοπούσε στη εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των υδρολογικών λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης, και των εναλλακτικών δυνατοτήτων αξιοποίησής του. Περιλαμβάνει: (1) σύντομο ιστορικό, (2) καταγραφή των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου(3) συνοπτική περιγραφή των μεθοδολογιών και παραδοχών, (4) ανάλυση των υδατικών καταναλώσεων και εκτίμηση της εξέλιξής τους, (5) αποτίμηση της κατάστασης του υδροδοτικού συστήματος και επισήμανση των προβλημάτων του, (6) σύντομη αναφορά των προτεινόμενων εναλλακτικών έργων ενίσχυσης στον Εύηνο και του υδρολογικού σχεδιασμού τους, (7) διερεύνηση των δυνατοτήτων του μελλοντικού υδροδοτικού συστήματος και (8) τελικά συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (2154 KB)