Μέτρηση, μοντελοποίηση και πρόγνωση της βροχόπτωσης - Στοχαστική μοντελοποίηση της βροχόπτωσης στο χώρο και το χρόνο (Έκθεση για το σχετικό τομέα του συνεδρίου)

P. Burlando, and D. Koutsoyiannis, Precipitation measurement, modelling and forecasting - Stochastic modelling of rainfall in space and time (Conference session report), EGS Newsletter, 51, 17, 1994.

[Μέτρηση, μοντελοποίηση και πρόγνωση της βροχόπτωσης - Στοχαστική μοντελοποίηση της βροχόπτωσης στο χώρο και το χρόνο (Έκθεση για το σχετικό τομέα του συνεδρίου)]

[doc_id=182]

[Αγγλικά]

Έκθεση πεπραγμένων για την ενότητα των στοχαστικών μοντέλων βροχής στο χώρο και το χρόνο, του συνεδρίου XIX General Assembly of European Geophysical Union, Grenoble, 25-29 April 1994.

PDF Πλήρες κείμενο (231 KB)