Διερεύνηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο νησί της Αστυπάλαιας

Β. Δανιήλ, Διερεύνηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο νησί της Αστυπάλαιας, Διπλωματική εργασία, 112 pages, Μάρτιος 2018.

[doc_id=1836]

[Ελληνικά]

Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου είναι μη συνδεδεμένα από το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε τοπικούς πετρελαϊκούς σταθμούς, οι όποιοι παρουσιάζουν υψηλό κόστος λόγω του κόστους εισαγωγής πετρελαίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχό κόστος εισαγωγής και διανομής της ηπειρωτικής χώρας. Εκτός από το υψηλό κόστος, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ρύπανση του περιβάλλοντος από την χρήση πετρελαίου, καθώς τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή ενέργειας. Γι’ αυτή την εργασία επιλέχτηκε το μη συνδεδεμένο νησί της Αστυπάλαιας, που ανήκει στα Δωδεκάνησα και έχει 1.334 κατοίκους. Σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί διερεύνηση των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας που μπορούν να αξιοποιηθούν στο νησί, όπως της αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, βιομάζας, κυματικής και γεωθερμικής ενέργειας, ώστε να εξεταστεί σε τι ποσοστό θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο ενεργειακό μείγμα του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην βιομάζα και συγκεκριμένα στην εκμετάλλευση αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας, αλλά και στην καλλιέργεια ενεργειακών καλλιεργειών. Τέλος, εξετάστηκαν κάποιες περιπτώσεις συνδυασμένης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη ποσοστού της ζήτησης ενέργειας, με στόχο τη μείωση της χρήσης πετρελαίου στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

PDF Πλήρες κείμενο (4155 KB)