Τεχνική έκθεση: Διερεύνηση πλημμυρικών παροχών λεκάνης απορροής Αλμωπαίου

Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση: Διερεύνηση πλημμυρικών παροχών λεκάνης απορροής Αλμωπαίου, Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου, Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Ανάδοχοι: , 43 pages, Ιούλιος 2014.

[doc_id=1840]

[Ελληνικά]

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων» αναπτύχθηκε μια γενική μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικών παροχών για μελέτες σχεδιασμού σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις, προσανατολισμένη στις ελληνικές συνθήκες. Αντικείμενο της παρούσας συνοπτικής έκθεσης είναι η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας για τη διερεύνηση των πλημμυρικών παροχών της λεκάνης απορροής του Αλμωπαίου, με στόχο την παραγωγή υδρογραφημάτων σχεδιασμού στη θέση υπό μελέτη φράγματος. Τα υδρογραφήματα παράγονται για πέντε περιόδους επαναφοράς (100, 1 000, 5 000, 10 000 και 60 000 έτη), με εφαρμογή της συνδυαστικής μεθόδου του αριθμού καμπύλης απορροής και του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Ειδικότερα, για την περίοδο επαναφοράς των 10 000 ετών γίνεται ανάλυση ευαισθησίας για τρία κρίσιμα δεδομένα εισόδου (υετογράφημα σχεδιασμού, αρχικές συνθήκες υγρασίας, χρόνος βάσης μοναδιαίου υδρογραφήματος), οπότε παράγεται ένα πλήθος υδρογραφημάτων σχεδιασμού, για διάφορους συνδυασμούς των παραπάνω χαρακτηριστικών.

PDF Πλήρες κείμενο (1110 KB)

Σχετικό έργο: Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου