Διερεύνηση δυνατοτήτων συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στο υδροσύστημα Τριχωνίδας-Λυσιμαχίας

Μ. Οικονόμου, Διερεύνηση δυνατοτήτων συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στο υδροσύστημα Τριχωνίδας-Λυσιμαχίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 51 pages, Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών – Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ιούνιος 2018.

[doc_id=1850]

[Ελληνικά]

Στόχοι της εργασίας είναι: (α) να αναλύσει το υδρολογικό καθεστώς της συγκεκριμένης περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία βρίσκεται το υδροσύστημα, (β) να παρουσιάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο λιμνών, (γ) να ερευνήσει τυχούσες πλευρές ενεργειακής εκμετάλλευσης στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση, και (δ) να μελετήσει οποιοδήποτε αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο μπορεί να προκύψει από την εκμετάλλευση των υδάτων είτε του υδροσυστήματος, είτε από την κάθε λίμνη ξεχωριστά. Αρχικά, γίνεται αναφορά στον τρόπο δημιουργίας και ύπαρξης των δύο λιμνών, πως αυτές συμβάλλουν στην ευρύτερη περιοχή και ποιές οι ανάγκες της περιοχής σε νερό που καλύπτουν οι δύο λίμνες. Παρουσιάζεται η μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση, μέσω του τεχνητού καναλιού, το οποίο, πλέον, δίνει τη δυνατότητα στο υδροσύστημα να μελετηθεί ως ένας ενιαίος υδάτινος φορέας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε πιθανές ενεργειακές εκμεταλλεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο υδροσύστημα, ειδικά στην περιοχή σύνδεσης των δύο λιμνών με το τεχνητό κανάλι, λόγω της στένωσης αλλά και λόγω της διαφορετικής αλατότητας, ενώ γίνεται και διερεύνηση ενεργειακής εκμετάλλευσης ξεχωριστά για την κάθε λίμνη. Στην πορεία, αναλύεται η λειτουργία και ο σκοπός ενός αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού έργου στην ανατολική πλευρά της Τριχωνίδας, καθώς αποτελεί την πιο συμφέρουσα μέθοδο παραγωγής ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να επηρεάζει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της περιοχής και να δημιουργεί ανεπανόρθωτες επεμβάσεις στο περιβάλλον.