Τεχνολογίες Πληροφοριακών Μοντέλων Κατασκευών (ΒΙΜ) και η εφαρμογή τους σε μελέτες φραγμάτων

Χ. Νασίκα, Σ. Μίχας, και Ν. Μαμάσης, Τεχνολογίες Πληροφοριακών Μοντέλων Κατασκευών (ΒΙΜ) και η εφαρμογή τους σε μελέτες φραγμάτων, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

[doc_id=1870]

[Ελληνικά]

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η εφαρμογή τεχνολογιών ΒΙΜ (Πληροφοριακού Μοντέλου Κατασκευής) στη μελέτη φραγμάτων και συναφών έργων. Γίνεται βιβλιογραφική έρευνα σε ότι αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας παγκοσμίως σήμερα. Εξετάζονται οι δυνατότητες μοντελοποίησης που προσφέρουν τα διαθέσιμα σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά. Αξιολογούνται οι μεθοδολογίες μοντελοποίησης και οι απαιτήσεις που προκύπτουν για την ανάπτυξη των αντικειμένων στα διαφορετικά στάδια ενός έργου φράγματος. Γίνεται εφαρμογή των τεχνολογιών ΒΙΜ για την περίπτωση του φράγματος Βαλσαμιώτη του νομού Χανίων, το οποίο είναι τύπου σκληρού επιχώματος, με στόχο να εντοπιστούν τα οφέλη της τεχνολογίας ΒΙΜ αλλά και οι δυσκολίες εφαρμογής. Για το έργο αυτό, αναπτύσσεται μοντέλο του σώματος και των κυριοτέρων συναφών έργων με βάση τα διαθέσιμα σχέδια 2D. Το συνολικό έργο διακριτοποιείται με βάση τα υλικά, τη μορφή και τον τρόπο κατασκευής του. Εξετάζονται τα δυνατά σενάρια επιπέδου λεπτομερειών και επιλέγεται τα κατάλληλο. Συσχετίζονται τα επί μέρους αντικείμενα με τις ιδιότητες των υλικών, τις ποσότητες, το χρόνο κατασκευής τους και τις προδιαγραφές τους. Εξετάζονται και παρουσιάζονται βοηθητικά εργαλεία μοντελοποίησης. Συντάσσεται θεωρητικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία από τις πραγματικές εργασίες. Αναπτύσσεται μοντέλο προσομοίωσης της κατασκευής (4D) και μοντέλο ποσοτήτων φυσικού αντικειμένου (5D).

PDF Πλήρες κείμενο (1101 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια