Φυσική μεταβλητότητα και επιμονή στις ωκεάνιες μεταβλητές

E. Moschos, Natural variability and persistence in oceanic variables, Diploma thesis, 97 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2018.

[Φυσική μεταβλητότητα και επιμονή στις ωκεάνιες μεταβλητές]

[doc_id=1873]

[Αγγλικά]

Η μεταβολή (ή «αλλαγή») των γεωφυσικών κλιματικών μεταβλητών είναι μια διεργασία που διεξάγεται από τη στιγμή της ύπαρξης του πλανήτη μας. Η μεταβολή αυτή λαμβάνει χώρα εντός πολλαπλών διακριτών κλιμάκων χρόνου, η οποία καθορίζει την μεταβολή που εμείς, ως ανθρώπινο είδος, ερχόμαστε να παρατηρήσουμε στην κλίμακα χρόνου που ορίζει η βιολογική και φυσικο-ιστορική μας υπόσταση. Η προσπάθεια μας να εκτιμήσουμε (ή να «προβλέψουμε») την μελλοντική εξέλιξη των φυσικών μεταβλητών αυτών, προκειμένου να κατανοήσουμε την συνολική εξέλιξη του κλιματικού συστήματος του πλανήτη μας, σκοντάφτει πολλές φορές πάνω στην εγγενή αβεβαιότητα που εμπεριέχεται στη μεταβολή που λαμβάνει χώρα εντός πολλαπλών κλιμάκων. Σε αντίθεση με την κοινά διαδεδομένη μεθοδολογία, που «χωρίζει» την εξέλιξη των διεργασιών σε ένα ντετερμινιστικό (ντετερμινιστικά προβλέψιμο) και ένα στοχαστικό («τυχαίο») μέρος, αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα με στοχαστικό τρόπο, ως το όριο του ορίζοντα της πρόγνωσης, καθοριζόμενο από το χρονικό μήκος του ορίζοντα καθώς και την χρονική κλίμακα στην οποία εκτυλίσσεται η διεργασία. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτήν την λογική διερεύνησης σε δεδομένες παρατηρήσεις του φυσικού κόσμου, αξιοποιούμε τα πιθανοτικά εργαλεία των Στοχαστικών Μεθόδων καθώς και την έννοια της Μακροπρόθεσμης Εμμονής (Long Term Persistance – LTP). Οι πρώτες χρησιμοποιούν απλά και φειδωλά εργαλεία για την μοντελοποίηση τυχαίων μεταβλητών, μέσω του δείγματος παρατηρήσεων που είναι διαθέσιμες. Η δεύτερη, μας επιτρέπει την διερεύνηση της μακροπρόθεσμης δομής αυτό-συσχέτισης στην χρονική εξέλιξη μιας διεργασίας, δίνοντας σημαντικά στοιχεία για την εκτίμηση του ορίζοντα της αβεβαιότητάς της στην μελλοντική της εξέλιξη. Σε αυτήν την εργασία, αξιοποιούμε την παραπάνω μεθοδολογία για την μελέτη καταγεγραμμένων και ανακατασκευασμένων παρατηρήσεων ωκεάνιων μεταβλητών όπως είναι η στάθμη της θάλασσας (Sea Level) και η επιφανειακή θαλάσσια θερμοκρασία (Sea Surface Temperature – SST). Μελετάμε παρατηρήσεις της χρονικής εξέλιξης των παραπάνω μεταβλητών μέσω δορυφορικών μετρήσεων αλλά και ανακατασκευασμένα παλαιοκλιματικά δεδομένα που

PDF Πλήρες κείμενο (24357 KB)