Βελτίωση βραχυπρόθεσμης τοπικής μετεωρολογικής πρόγνωσης με χρήση δεδομένων τοπικής παρατήρησης

Σ. Καραλή, Βελτίωση βραχυπρόθεσμης τοπικής μετεωρολογικής πρόγνωσης με χρήση δεδομένων τοπικής παρατήρησης, Διπλωματική εργασία, 274 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.

[doc_id=1874]

[Ελληνικά]

Η ακρίβεια της βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης των κλιματικών συνθηκών του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόβλεψης ελέγχου σε διάφορες εργασίες. Αν και οι μέθοδοι βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης για τη θερμοκρασία έχουν μελετηθεί εκτενώς, δεν υπάρχει αξιόπιστη πρόβλεψη για τις υπόλοιπες μεταβλητές που περιγράφουν την κατάσταση της ατμόσφαιρας, όπως είναι η ατμοσφαιρική πίεση, η ταχύτητα του ανέμου, η συνολική κατακρήμνιση και η σχετική υγρασία. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μετεωρολογικών δεδομένων πρόβλεψης και δεδομένων τοπικής παρατήρησης με σκοπό τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης των μετεωρολογικών μεταβλητών. Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, αναπτύσσονται νέες μέθοδοι πρόγνωσης των μεταβλητών ώστε με ένα γραμμικό συνδυασμό των δεδομένων παρατήρησης με ή χωρίς τα μετεωρολογικά δεδομένα πρόβλεψης να βελτιώνεται αποτελεσματικά η ακρίβεια της βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης (χρονικό βάθος έως 24 ώρες). Επιπλέον, διερευνάται η βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με την αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων, αλλά και ο συνδυασμός αυτού με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Τέλος, μελετάται η μεταβολή των αποτελεσμάτων των μεθόδων πρόγνωσης σε διαφορετικά κλιματικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι ίδιες μέθοδοι πρόγνωσης σε σταθμούς που βρίσκονται σε περιοχές διαφορετικού ή παρόμοιου κλίματος και συγκρίνονται τα αποτελέσματα αυτών.

PDF Πλήρες κείμενο (12903 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: