Στατιστική ανάλυση πλημμυρικών παροχών σε παγκόσμια κλίμακα

Α. Μαρκόπουλος, Στατιστική ανάλυση πλημμυρικών παροχών σε παγκόσμια κλίμακα, Διπλωματική εργασία, 115 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2017.

[doc_id=1876]

[Ελληνικά]

Η στατιστική ανάλυση των πλημμυρικών παροχών σε παγκόσμια ή/και τοπική κλίμακα συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους επιστημονικούς κύκλους, ειδικά στα πλαίσια ενός κλίματος που αλλάζει. Για τη συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα μεγίστων στιγμιαίων παροχών από τον Παγκόσμιο Κατάλογο Μεγίστων Παρατηρημένων Πλημμυρών (World’s Catalogue of Maximum Observed Floods, IAHS, 2003). Επιλέχθηκαν 125 σταθμοί παγκοσμίως, βάσει κριτηρίων ποιότητας και πληρότητας των καταγραφών τους. Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση τάσεων και για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα σε κάθε σταθμό ξεχωριστά για την ύπαρξη ταμιευτήρων ανάντη των σταθμών μέτρησης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση αυτή, ήταν η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης και το τεστ ανάλυσης τάσεων Mann-Kendall. Στους σταθμούς που παρατηρήθηκε ισχυρή δομή συσχέτισης το Mann-Kendall τεστ τροποποιήθηκε με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που προτείνεται. Για τον προσδιορισμό της δομής συσχέτισης των δεδομένων υπολογίστηκαν οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης και οι συντελεστές Hurst. Οι συντελεστές μακροπρόθεσμης εμμονής υπολογίστηκαν με τη μέθοδο της συναθροισμένης διασποράς (κλιμακόγραμμα). Στα δεδομένα προσαρμόστηκαν τέσσερις συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας της οικογένειας ακραίων τιμών και η καταλληλότητα της προσαρμογής τους ελέγχθηκε από τρία διαφορετικά κριτήρια, το Κριτήριο Πληροφορίας Akaike (AIC), το Μπεϋζιανό Κριτήριο Πληροφορίας (BIC) και το κριτήριο Anderson-Darling τροποποιημένο (ADC).

PDF Πλήρες κείμενο (3405 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: