Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενός υδρομετρικού δικτύου εθνικής κλίμακας στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές

A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, K. Mazi, E. Dimitriou, and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-16714, European Geosciences Union, 2019.

[Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενός υδρομετρικού δικτύου εθνικής κλίμακας στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές]

[doc_id=1937]

[Αγγλικά]

Η προστασία και διαχείριση των υδατικών και περιβαλλοντικών πόρων απαιτεί τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων, που συλλέγονται από καλά σχεδιασμένα, εξοπλισμένα και λειτουργικά μετρητικά δίκτυα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, το καθεστώς συλλογής και αρχειοθέτησης των δεδομένων ήταν πολύ μακριά από το ικανοποιητικό, εμποδίζοντας έτσι τη χώρα να διαχειριστεί τους πόρους της ορθά. Σήμερα, επιχειρείται μια μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του κενού, μέσω μιας ερευνητικής υποδομής που ξεκίνησε πρόσφατα, με την ονομασία «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net). Αυτή αποσκοπεί στην εγκατάσταση αυτόματων μετρητικών συστημάτων για τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους σε εθνική κλίμακα, που συνοδεύεται από ηλεκτρονικές υποδομές (βάσεις δεδομένων και εφαρμογές μοντέλων), σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Αναγκαία συνιστώσα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η υλοποίηση μιας αναλυτικής αξιολόγησης των υπαρχουσών μετρητικών υποδομών και σχετικών δεδομένων, που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα στρατηγικό σχέδιο για την εγκατάσταση των νέων σταθμών μέτρησης σε όλους τους σημαντικούς ποταμούς, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας. Στην παρουσίαση αυτή συνοψίζονται τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, και η εμπειρία που αποκομίστηκε ως τώρα από τη λειτουργία των πρώτων πιλοτικών σταθμών.

PDF Πλήρες κείμενο: