Επιπτώσεις της δειγματοληπτικής αβεβαιότητας στη στοχαστική προσομοίωση ταμιευτήρων

E. Zacharopoulou, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Impact of sample uncertainty of inflows to stochastic simulation of reservoirs, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-17233, European Geosciences Union, 2019.

[Επιπτώσεις της δειγματοληπτικής αβεβαιότητας στη στοχαστική προσομοίωση ταμιευτήρων]

[doc_id=1938]

[Αγγλικά]

Ο σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων είναι αποδεκτό ότι αποτελούν πρόκληση, καθώς κυρίως καθοδηγούνται από υδρολογικές διεργασίες που κυριαρχούνται από «δομημένη» αβεβαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η στοχαστική προσομοίωση των διεργασιών εισόδου αντιμετωπίζεται ως αναγκαία συνιστώσα τέτοιων μελετών. Τυπικά, ο σκοπός των στοχαστικών μοντέλων είναι η γέννηση συνθετικών χρονοσειρών μεγάλου μήκους που αναπαράγουν τις στατιστικές ιδιότητες και συσχετίσεις των ιστορικών δεδομένων, ιδεατά σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες (περιλαμβανομένων και μακροχρόνιων αλλαγών, όπως αυτές που οφείλονται στη συμπεριφορά Hurst-Kolmogorov). Ωστόσο, τα δειγματικά στατιστικά χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να αναπαραχθούν εμπεριέχουν εγγενή αβεβαιότητα, λόγω του γενικά μικρού μήκους των ιστορικών δεδομένων. Η βασική αυτή αδυναμία δεν λαμβάνεται συνήθως υπόψη στις τρέχουσες πρακτικές. Η εργασία αυτή συνιστά μια προσπάθεια διερεύνησης και ποσοτικοποίησης της δειγματοληπτικής αβεβαιότητας των στοχαστικών μοντέλων, ώστε εν τέλει να αποτιμηθεί η επίπτωσή της στα συστήματα ταμιευτήρων. Για τον σκοπό αυτό, θεμελιώνουμε μια μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της δειγματοληπτικής αβεβαιότητας, που αναφέρται στα ουσιώδη στατιστικά χαρακτηριστικά των ιστορικών εισροών σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κλιμάκων, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο στοχαστικής προσομοίωσης το μοντέλο CastaliaR. Αρχικά, το μοντέλο εφαρμόζεται για τη γέννηση ενός μεγάλου πλήθους συνθετικών χρονοσειρών, ίδιου μήκους με το ιστορικό δείγμα, παρέχοντας έτσι πολλαπλές «ψευδοϊστορικές» πραγματοποιήσεις της διεργασίας. Στη συνέχεια, λαμβάνονται οι στατιστικές ιδιότητες του συνόλου των ψευδοϊστορικων δεδομένων, με βάση τις οοποίες γίνεται η παραγωγή των συνθετικών χρονοσειρών μεγάλου μήκους, που με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται ως είσοδοι σε ένα μοντελο προσομοίωσης ταμιευτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η παραπάνω διαδικασία επιδεικνύεται για την εξαγωγή ενός πλήθους σχέσεων αποθήκευσης-απόληψης-αξιοπιστίας. Επιπλέον, υλοποιούνται πολλαπλές αναλύσεις για διαφορετικά μήκη δειγμάτων και συντελεστών Hurst, με στόχο τη διερεύνηση της αβεβαιότητας που εισάγουν το μήκος των δειγμάτων και η μακροχρόνια εμμονή των διεργασιών απορροής.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Koskinas, and A. Tegos, StEMORS: A stochastic eco-hydrological model for optimal reservoir sizing, Open Water Journal, 6 (1), 1, 2020.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Koskinas, A., Stochastics and ecohydrology: A study in optimal reservoir design, Dams and Reservoirs, 30(2), 53-59, doi:10.1680/jdare.20.00009, 2020.
2. Saengsuwan, T., Prediction model for solar PV rooftop production, Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, 15(2), 16-25, 2020.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών