Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση των υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί

P. Mavritsakis, A. G. Pettas, I. Tsoukalas, G. Karakatsanis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-8758, European Geosciences Union, 2019.

[Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση των υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

[doc_id=1939]

[Αγγλικά]

Η ολοκληρωμένη μοντελοποίηση των υβριδικών συστημάτων νερού-ενέργειας, που περιλαμβάνουν συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, διατάξεις αντλησιοταμίευσης, και άλλες υδραυλικές υποδομές, που αποσκοπούν στο να καλύψουν συνδυασμένες χρήσεις νερού και ενέργειας, είναι ένα πρόβλημα με υψηλές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, τέτοια συστήματα διέπονται από σημαντικές αβεβαιότητες που εκτείνονται σε όλες τις σχετικές διεργασίες εισόδου, φυσικές και ανθρωπογενείς (ήτοι υδρομετεωρολογικές φορτίσεις και ζητήσεις νερού-ενέργειας, αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, η καθημερινή λειτουργία τέτοιων συστημάτων υπόκειται σε πολλαπλές πολυπλοκότητες, λόγω των ανταγωνιστικών χρήσεων, περιορισμών και οικονομικών συμφερόντων. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα μια μελλοντική διαμόρφωση του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Ικαρίας, στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης που περιλαμβάνει: (α) μια γεννήτρια συνθετικών χρονοσειρών που αναπαριστά τις στατιστικές και στοχαστικές ιδιότητες (ήτοι τις περιθώριες κατανομές, αυτο- και ετεροσυσχετίσεις) όλων των διεργασιών εισόδου, σε πολλαπλές κλίμακες, και (β) ένα μοντέλο προσομοίωσης που υλοποιεί την ωριαία λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να εκτιμήσει τις σχετικές ροές νερού, ενέργειας και χρημάτων. Το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται σε δύο μελέτες περίπτωσης, ήτοι τον βέλτιστο σχεδιασμό βασικών συνιστωσών του συστήματος, και τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μιας υποθετικής αγοράς ενέργειας, που περιλαμβάνει διαφορετικούς παρόχους ενέργειας και αντίστοιχες πηγές ηλεκτρισμού, συμβατικές και ανανεώσιμες.

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εργασίες φοιτητών, Νερό και ενέργεια