Τεχνική έκθεση ανάπτυξης εθνικού συστήματος παρακολούθησης επιφανειακών υδατικών πόρων

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση ανάπτυξης εθνικού συστήματος παρακολούθησης επιφανειακών υδατικών πόρων, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2.1, Ιούνιος 2019.

[doc_id=1977]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα έκθεση συνοψίζονται οι ερευνητικές εργασίες του Πακέτου Εργασίας 2, με τίτλο “Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων μετρητικών και πληροφοριακών υποδομών για τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους”. Στην έκθεση επιχειρείται η καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υδρομετρικών υποδομών της χώρας και η αποτύπωση των αναγκών σε νέα ή βελτιωμένα υδρομετρικά δεδομένα, με τελικό ζητούμενο ένα σχέδιο ιεραρχημένης ανάπτυξης ενός υδρομετρικού δικτύου εθνικής κλίμακας. Στα Παραρτήματα Π1-Π14 δίνονται, ανά Υδατικό Διαμέρισμα, αναλυτικά στοιχεία για κάθε σταθμό που εξετάστηκε.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)