Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

[proj_id=194]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2018–Δεκέμβριος 2020

Προϋπολογισμός: €320 000

Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχ. Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Συνεργαζόμενοι:

  1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  2. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  3. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
  4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Project director: Ν. Μαμάσης

Κύριος ερευνητής: Α. Ευστρατιάδης

Το OpenHi.net αποτελεί υποέργο της εθνικής ερευνητικής υποδομής «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (HIMIOFoTS). Στόχος είναι ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής για τη συλλογή, διαχείριση και διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της Ελλάδας, και o συντονισμός των υποέργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προκαταρκτική λειτουργία του συστήματος. Το υποέργο περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών της χώρας (μετρητικά δίκτυα, βάσεις δεδομένων), την ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος, την οργάνωση και επεξεργασία των γεωγραφικών δεδομένων που αφορούν στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και υδροσυστήματα της Ελλάδας, και την ένταξή τους στο OpenHi.net. Ο σχεδιασμός του συστήματος θα γίνει με προοπτική την ενσωμάτωση, σε επόμενη φάση, όλων των σχετικών υποδομών της χώρας, και με στόχο να παρέχει πλήρως ελεύθερη πρόσβαση στα υδρολογικά, περιβαλλοντικά και γεωγραφικά δεδομένα των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της Ελλάδας.

Δικτυακός τόπος έργου: https://openhi.net/

Έγγραφα: