Σημειώσεις Προχωρημένης Υδρολογίας - Μέρος 2

Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Προχωρημένης Υδρολογίας - Μέρος 2, 65 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.

[doc_id=199]

[Ελληνικά]

Περιέχονται θέματα εμβάθυνσης στις υδρολογικές διεργασίες σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στη βροχόπτωση, εξετάζονται τα είδη των κατακρημνισμάτων και οι μετρικές ιδιότητές τους, η χωρική μεταβλητότητα των κατακρημνισμάτων και η μαθηματική περιγραφή της, και η παρεμβολή και ολοκλήρωση της σημειακής βροχομετρικής πληροφορίας με έμφαση στη χρήση γεωστατιστικών μεθόδων. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην απορροή και τη σχέση της με τη γεωμορφολογία. Αναλύονται τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής και του υδρογραφικού δικτύου, και μελετώνται υδρολογικές εφαρμογές με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Προχωρημένη Υδρολογία" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" και χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικό βοήθημα το έτος 1998-99.