Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων: Η νέα ερευνητική υποδομή της Ελλάδας για τα νερά

A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.

[Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων: Η νέα ερευνητική υποδομή της Ελλάδας για τα νερά]

[doc_id=2021]

[Αγγλικά]

Το Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net) είναι μια πληροφοριακή υποδομή αιχμής για τη συλλογή, διαχρείριση και ελεύθερη διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που σχετίζεται με τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της χώρας. Ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, ως τμήμα την εθνικής ερευνητικής υποδομής Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (Hellenic Integrated Marine Inland water Observing, Forecasting and offshore Technology System, HIMIOFoTS), που επίσης περιλαμβάνει μια συνιστώσα σχετική με τη θάλασσα (https://www.himiofots.gr/). Το σύστημα OpenHi.net δέχεται και επεξεργάζεται δεδομένα πραγματικού χρόνου από αυτόματους τηλεμετρικούς σταθμούς που συνδέονται σε ένα κοινό διαδικτυακό περιβάλλον (https://openhi.net/). Συγκεκριμένα, για καθε θέση παρακολούθησης υποδέχεται μετρήσεις στάθμης, πρωτογενείς και αυτόματα προ-επεξεργασμένες. Επιπλέον, σε ορισμένες ειδικά επιλεγμένες θέσεις παρέχονται και χρονοσειρές που ςσχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (pH, θερμοκρασία νερού, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο, ηλεκτρική αγωγιμότητα). Η διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει επίσης αυτόματα επεξεργασμένη πληροφορία στη μορφή δεδομένων παροχής, στατιστικών χαρακτηριστικών και γραφημάτων, προειδοποιήσεων για ακραία γεγονότα, καιθώς και γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα επιφανειακά υδάτινα σώματα. Στην παρούσα φάση, το δίκτυο περιλαμβάνει περίπου 20 σταθμούς. Ωστόσο, ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς, χάρη στην πολιτική ανοιχτής πρόσβασης του συστήματος (η πλατφόρμα είναι πλήρως προσπελάσιμη σε τρίτους που αναρτούν τα δεδομένα τους). Μακροπρόθεσμα, οραματιζόμαστε την ανάπτυξη μιας υδρομετρικής υποδομής εθνικής κλίμακας, που θα καλύπτει όλα τα σημαντικά ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4164.html

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.