Μετα-εξαγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων υπό περιορισμένες και ετερογενείς πληροφορίες: Μελέτη περίπτωσης του φαινομένου της Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 2017

C. Ntigkakis, M. Nezi, and A. Efstratiadis, Post-extraction of flood hydrographs under limited and heterogeneous information: Case study of Western Attica event, November 2017, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-18262, doi:egusphere-egu2020-18262, 2020.

[Μετα-εξαγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων υπό περιορισμένες και ετερογενείς πληροφορίες: Μελέτη περίπτωσης του φαινομένου της Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 2017]

[doc_id=2028]

[Αγγλικά]

Τον Νοέμβριο του 2017, μια καταιγίδα σημαντικής αλλά άγνωστης τοπικής έντασης προκάλεσε αστραπιαία πλημμύρα στη Δυτική Αττική, στην Ελλάδα, που ευθύνεται για 24 ανθρώπινα θύματα και μεγάλης κλίμακας οικονομικές απώλειες. Η εστίασή μας είναι στη γειτονική λεκάνη απορροής του Σαρανταπόταμου, η οποία είχε εξοπλιστεί με αυτόματο καταγραφικό στάθμης που καταστράφηκε κατά την άνοδο της πλημμύρας. Ο γενικός μας στόχος είναι η εκτίμηση της βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, μέσω μιας προσέγγισης αντίστροφης μοντελοποίησης της σχέσης βροχής-απορροής στη συγκεκριμένη λεκάνη. Για την αναπαραγωγή του «παρατηρηθέντος» πλημμυρογραφήματος λαμβάνονται υπόψη διάφορες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε προσομοιώσεις Monte Carlo για να αξιολογήσουμε την αβεβαιότητα που προκαλείται από περιορισμένα ή ακόμα και ελλιπή δεδομένα. Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα αυτών των αναλύσεων, παρέχουμε πιθανολογικές εκτιμήσεις της μοντελοποιημένης βροχόπτωσης, καθώς και αξιολογήσεις του πλημμυρικού κινδύνου, εκτιμώντας τις μέγιστες εντάσεις και τις σχετικές περιόδους επαναφοράς του γεγονότος καταιγίδας σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-18262.html

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών