Υδρολογικά μοντέλα στείρευσης ροής ως εργαλεία πρόγνωσης της ενεργειακής παραγωγής σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Β. Παπαλάμπρου, Υδρολογικά μοντέλα στείρευσης ροής ως εργαλεία πρόγνωσης της ενεργειακής παραγωγής σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα, Διπλωματική εργασία, 113 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2020.

[doc_id=2075]

[Ελληνικά]

Τις τελευταίες δεκαετίες εγείρει το ενδιαφέρον των ειδικών η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε., η οποία αναπτύσσεται με κεντρικό άξονα την στροφή στις καθαρές μορφές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει οργανωθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και την διευκόλυνση της μετάβασης προς καθαρές μορφές ενέργειας. Το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστό και ως Target Model, αποτελείται από επιμέρους διακριτές αγορές (επόμενης ημέρας, ενδοημερήσια, εξισορρόπησης, προθεσμιακή) και απαιτεί σωστό προγραμματισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας. Υπό αυτό το καθεστώς, τα εργαλεία πρόγνωσης και προγραμματισμού της παραγόμενης ενέργειας καθίστανται αναγκαία, ώστε οι μονάδες παραγωγής ενέργειας να ανταπεξέλθουν στην νέα ανταγωνιστική αγορά. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατάρτιση ενός μοντέλου πρόγνωσης της ενεργειακής παραγωγής σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα, με χρήση των υδρολογικών μοντέλων στείρευσης. Η πρόγνωση διακρίνεται σε μακροπρόθεσμη (σε ορίζοντα 6 μηνών) και σε βραχυπρόθεσμη (στις περιπτώσεις στείρευσης ενός πλημμυρικού επεισοδίου). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, καθώς λειτουργούν μεταξύ μιας ανώτατης και μιας κατώτερης παροχής και δεν διαθέτουν την δυνατότητα αποθήκευσης νερού για εκμετάλλευσή του σε επόμενο χρονικό βήμα. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε στην λεκάνη των Κρεμαστών, για χρονοσειρά ημερήσιων εισροών.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες: