Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης Υδατικών Συστημάτων

Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Μαμάσης, Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης Υδατικών Συστημάτων, Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης, 2001.

[doc_id=208]

[Ελληνικά]

  1. Γενικό μέρος: Ανάλυση μεθοδολογίας και παραδοχών. Επεξήγηση στόχων και περιορισμών. Περιγραφή υδρολογικών δεδομένων και υδρολογικών σεναρίων. Μεθοδολογία συμπλήρωσης, επέκτασης και μεταφοράς χρονοσειρών. Μεθοδολογία και παραδοχές λειτουργίας ταμιευτήρων.
  2. Μελέτη της λεκάνης Αχελώου: Ενδιαφέρουσες υδρολογικές υπολεκάνες και αντίστοιχα έργα. Βασικά υδρολογικά δεδομένα. Κατάρτιση χρονοσειρών απορροής στις ενδιαφέρουσες υδρολογικές λεκάνες (Μεσοχώρα, Συκιά, Αυλάκι, Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτος, Εκβολές). Χαρακτηριστικά υδρολογικά μεγέθη - Υδρολογικά σενάρια. Απαιτούμενοι ρυθμιστικοί όγκοι για την εκτροπή του Αχελώου προς Θεσσαλία. Επιπτώσεις της εκτροπής στο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό κατά μήκος του Αχελώου. Ελάχιστες φυσικές παροχές κατά μήκος του Αχελώου.
  3. Μελέτη του διαμερίσματος Θεσσαλίας: Ενδιαφέρουσες υδρολογικές λεκάνες. Βασικά υδρολογικά δεδομένα. Παραγωγή χρονοσειρών απορροής στις ενδιαφέρουσες υδρολογικές λεκάνες. Χαρακτηριστικά υδρολογικά μεγέθη - υδρολογικά σενάρια. Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της πρόσφατης ξηρασίας Δυνατότητες ταμιευτήρων στους παραποτάμους του Πηνειού (Παλιοδερλί, Σμόκοβο, Μουζάκι και Πύλη, Νεοχώρι, Καλούδα, Παλιομονάστηρο). Ελάχιστες παροχές Πηνειού και παραποτάμων του. Διερεύνηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα.
  4. Πίνακες υδρολογικών δεδομένων.

PDF Πλήρες κείμενο (2472 KB)

Σχετικό έργο: Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56 (4), 553–575, doi:10.1080/02626667.2011.579076, 2011.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Varlas, G., C. Papadaki, K. Stefanidis, A. Mentzafou, I. Pechlivanidis, A. Papadopoulos, and E. Dimitriou, Increasing trends in discharge maxima of a Mediterranean river during early autumn, Water, 15(6), 1022, doi:10.3390/w15061022, 2023.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα