Ο ρόλος των βιοκαυσίμων στο πλέγμα νερού – τροφής – ενέργειας

Μ. Κυρίου, Ο ρόλος των βιοκαυσίμων στο πλέγμα νερού – τροφής – ενέργειας, Διπλωματική εργασία, 121 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2021.

[doc_id=2095]

[Ελληνικά]

Πολλά σενάρια μελλοντικής οικονομικής και τεχνολογικής εξέλιξης περιλαμβάνουν τη βιοενέργεια ως πηγή καυσίμου ή για την τελική παραγωγή ενέργειας. Λόγω των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων του, το μερίδιο των βιοκαυσίμων στην αγορά καυσίμων αυτοκινήτων θα αυξηθεί γρήγορα την επόμενη δεκαετία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Συγκεκριμένα, μελετούνται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων οι οποίες διακρίνονται σε ενεργειακές καλλιέργειες, φυτικά και ζωικά υπολείμματα, αστικά απόβλητα και έλαια. Σχετικά με τις ενεργειακές καλλιέργειες εκτελείται επιπλέον μελέτη για τις απαιτήσεις γλυκού νερού για άρδευση. Η ενεργειακή αξιοποίηση της πρώτης ύλης για την παραγωγή βιοκαυσίμου επιτυγχάνεται σε πολλούς σταθμούς ανά τον κόσμο. Οι τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων παρουσιάζονται εκτενώς σε συνδυασμό με τα απαραίτητα προϊόντα και το αντίστοιχο κόστος παραγωγής. Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν την διαδικασία παραγωγής της βιοαιθανόλης, του βιοαερίου, του βιοελαίου, του βιοντίζελ και του βιουδρογόνου. Σημαντικό μέρος της εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση των δεδομένων και των προβλέψεων για την κατανάλωση, την παραγωγή βιοκαυσίμων ανά έτος έως 2024 και ανά αγορά Ηνωμένων Πολιτειών, Βραζιλίας, Ευρώπης. Επίσης, γίνεται πρόβλεψη για αυξημένη παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων εώς το 2024. Στη συνέχεια, στο κείμενο παρουσιάζονται εφαρμογές των βιοκαυσίμων στις επίγειες, θαλάσσιες και στις εναέριες μεταφορές. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα αυξάνεται η δράση σε σχέση με τα βιοκαύσιμα καθώς παρατηρείται αύξηση ενεργειακών καλλιέργειων κάθε χρόνο, δημιουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας και βιοκαυσίμων καθώς και χρήση βιοκαυσίμων από μεγάλες βιομηχανίες όπως για παράδειγμα αυτές του τσιμέντου.

PDF Πλήρες κείμενο: