Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την επιλογή τοποθεσίας κατοικίας (smart real estate)

Ν Ζαφειρούλης, Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την επιλογή τοποθεσίας κατοικίας (smart real estate), Διπλωματική εργασία, 106 pages, Μάρτιος 2021.

[doc_id=2099]

[Ελληνικά]

Οι συνεχείς τεχνολoγικές εξελίξεις θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των γεωγραφικών πληροφοριών στον τομέα των ακινήτων. Η διαρκής ανάπτυξη των άμεσα διαθέσιμων δεδομένων επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων. Το ολοένα και πιο ισχυρό λογισμικό και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα δώσει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να κινηθούν γρηγορότερα, ώστε να επωφεληθούν από τα ανοίγματα στην αγορά αλλά και στους χρήστες καλύτερη ποιότητα αναζήτησης στέγασης. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μία συνεχώς αυξανόμενη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα λογισμικά γεωγραφικών πληροφοριών. Ο συνδυασμός της χωρικής πληροφορίας με την περιγραφική έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επίλυση πολυσύνθετων προβλημάτων, όπως αυτών των πολλαπλών μεταβλητών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό τεχνικών υπηρεσιών της χώρας έχουν ήδη ενσωματώσει τέτοιες εφαρμογές στην καθημερινότητα τους προκειμένου να διευκολύνουν την ροή και την ποιότητα της ζητούμενης κάθε φορά πληροφορίας. Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία που έχει για τον σύγχρονο άνθρωπο η αναζήτηση της βέλτιστης τοποθεσίας κατοικίας, η παρούσα διπλωματική εργασία καλείται να διερευνήσει τις πιθανές περιοχές που θα πρέπει ο χρήστης να αναζητήσει την κατοικία του. Οι μηχανές αναζήτησης που είναι ευρέως διαδεδομένες, σχετικά με την αναζήτηση στέγης, λαμβάνουν όλες σαν δεδομένο την περιοχή και εμφανίζουν τις διαθέσιμες κατοικίες. Η έξυπνη εφαρμογή που υλοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να εντοπίζει τις περιοχές που πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης και ύστερα να τον καθοδηγεί σε μια πιο στοχευμένη αναζήτηση. Για την επίτευξη αυτής της ανάλυσης, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, οι αλγόριθμοι επεξεργασίας και τα εργαλεία του QGIS που επιλέχθηκαν, τα κριτήρια της πολυκριτηριακής ανάλυσης και η κατανομή των βαρών των μεταβλητών από την εισαγωγή των προτιμήσεων των χρηστών. Επιπροσθέτως, θα αναλυθούν οι μαθηματικές εκφράσεις που αναπτύχθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή των ζητούμενων αποτελεσμάτων και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής για διαφορετικά σενάρια χρηστών. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε μελλοντικές επεκτάσεις με την προσθήκη περισσότερων κριτηρίων, καθώς και με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης.

PDF Πλήρες κείμενο (5595 KB)