Αναθεωρώντας την έννοια της χωρητικότητας-αξιοπιστίας-απόληψης στην υδροηλεκτρική ενέργεια

A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Revisiting the storage-reliability-yield concept in hydroelectricity, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-10528, doi:10.5194/egusphere-egu21-10528, European Geosciences Union, 2021.

[Αναθεωρώντας την έννοια της χωρητικότητας-αξιοπιστίας-απόληψης στην υδροηλεκτρική ενέργεια]

[doc_id=2100]

[Αγγλικά]

Η σχέση χωρητικότητας-αξιοπιστίας-απόληψης είναι ένα καλά θεμελιωμένο εργαλείο προκαταρκτικού σχεδιασμού ταμιευτήρων που ικανοποιούν καταναλωτικές χρήσεις, η οποία ωστόσο έχει σπανίως εφαρμοστεί σε μελέτες υδροηλεκτρικού σχεδιασμού. Εδώ συζητάμε τη θεωρητική βάση για την αναπαράσταση των ανταγωνισμών μεταξύ του μεγέθους του ταμιευτήρα και των αναμενόμενων εσόδων από την υδροηλεκτρική παραγωγή, υπό αβέβαιες εισροές, εκμεταλλευόμενοι την προσέγγιση στοχαστικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης. Δείχνουμε επίσης πως κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, το πολύπλοκο και τοπικού χαρακτήρα πρόβλημα, που κυρίως οφείλεται στη μη γραμμικότητα των μετασχηματισμών αποθήκευσης, ύψους πτώσης και ενέργειας, μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά και επίσης να γενικευτεί. Η μεθοδολογία ελέγχεται για διαφορετικά καθεστώτα απορροής και για ένα ευρύ φάσμα δυνητικών γεωμετριών ταμιευτήρα, που εκφράζονται μέσω μιας γενικής παραμέτρου σχήματος της σχέσης ύψους πτώσης – αποθήκευσης. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών, εξάγουμε εμπειρικές εκφράσεις που συνδέουν την αξιόπιστη ενέργεια με περιληπτικά στατιστικά χαρακτηριστικά των εισροών, τη χωρητικότητα και τη γεωμετρία του ταμιευτήρα.

PDF Πλήρες κείμενο: