Εύκολη εκτίμηση του θεωρητικού υδροδυναμικού μέσω του γεω-υδρο-ενεργειακού δείκτη

K. Risva, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Hydropower potential assessment made easy via the unit geo-hydro-energy index, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-4462, doi:10.5194/egusphere-egu21-4462, European Geosciences Union, 2021.

[Εύκολη εκτίμηση του θεωρητικού υδροδυναμικού μέσω του γεω-υδρο-ενεργειακού δείκτη]

[doc_id=2102]

[Αγγλικά]

Ο τυπικός σχεδιασμός των υδροηλεκτρικών έργων ακολουθεί μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, ξεκινώντας από μια μακροσκοπική εξέταση της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, έως την επιλογή υποσχόμενων συστάδων για υδροηλεκτρική εκμετάλλευση, με βάση εύκολα ανακτήσιμες πληροφορίες. Οι χειροκίνητες προσεγγίσεις είναι πολύ επίπονες και μπορεί να αποτύχουν να ανιχνεύσουν τοποθεσίες με σημαντικό υδροηλεκτρικό δυναμικό. Προκειμένου να διευκολυνθούν αυτού του είδους οι μελέτες, παρέχουμε μια νέα γεωμορφολογική προσέγγιση για την αξιολόγηση του υδροδυναμικού κατά μήκος των υδρογραφικών δικτύων. Η μέθοδος βασίζεται στη διακριτοποίηση του δικτύου ροής σε τμήματα ίσου μήκους, παρέχοντας έτσι ένα χωρικό υπόβαθρο υψομετρικών διαφορών μεταξύ των δυνητικών σημείων υδροληψίας και παραγωγής ενέργειας. Στη συνέχεια, σε κάθε σημείο υδροληψίας, εκτιμούμε τον λεγόμενο μοναδιαίο γεω-υδρο-ενεργειακό δείκτη (unit geo-hydro-energy index, UGHE), που αποτελεί βασική έννοια της προσέγγισής μας. Ο δείκτης UGHE ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας δυνητικής υδροδυναμικής ενέργειας διαιρεμένος με την έκταση της ανάντη λεκάνης απορροής, την υψομετρική διαφορά (ακαθάριστο ύψος πτώσης) και τη μοναδιαία ετήσια απορροή της λεκάνης, η οποία ορίζεται ίση με 1000 mm. Η μέθοδος επεκτείνεται περαιτέρω, για να εκτιμηθεί το πραγματικό υδροδυναμικό, εάν υπάρχουν διαθέσιμα χωρικά κατανεμημένα δεδομένα απορροής. Όλες οι αναλύσεις αυτοματοποιούνται αξιοποιώντας την υψηλού επιπέδου ερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού Python και το εργαλείο ανοιχτού κώδικα QGIS. Το προτεινόμενο πλαίσιο επιδεικνύεται σε περιφερειακή κλίμακα, που περιλαμβάνει τη χωροθέτηση υδροηλεκτρικών έργων εκτροπής στη λεκάνη απορροής του Πηνειού.

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Νερό και ενέργεια