Σύγκριση δορυφορικών και επίγειων βροχομετρικών καταγραφών σε παγκόσμια κλίμακα

Θ. Δημουλάς, Σύγκριση δορυφορικών και επίγειων βροχομετρικών καταγραφών σε παγκόσμια κλίμακα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2016.

[doc_id=2117]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης των δορυφορικών προϊόντων 3Β42 V7 της αποστολής TRMM της NASAσε σχέση με τις επίγειες μετρήσεις. Οι δορυφορικές πληροφορίες αποτελούν ημερήσιες καταγραφές βροχοπτώσεων σε χωρική κλίμακα 0.25° x 0.25° και υπάρχουν στη βάση δεδομένων της NASAγια ελεύθερη χρήση. Όσο αφορά στα επίγεια δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση-αξιολόγηση των δορυφορικών, αυτά αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του NOAA και αποτελούν βροχομετρικές καταγραφές με την χρήση βροχομέτρου. Η σύγκριση πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα και πιο συγκεκριμένα καλύπτει την περιοχή από βόρειο γεωγραφικό πλάτος 50° έως 50° νότιο και δυτικό γεωγραφικό μήκος 180° έως 180° ανατολικό, ενώ αφορά στην χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 1998 έως 31 Δεκεμβρίου του 2015 . Η αξιολόγηση των δορυφορικών προϊόντων έγινε σε δύο στάδια. Πρώτον, σε επίπεδο χρονοσειράς και δεύτερον σε επίπεδο ετήσιων μεγίστων. Για το δεύτερο στάδιο εξετάσθηκαν δύο υποπεριπτώσεις, όπου συγκρίνονται τα μέγιστα επίγεια προϊόντα με τις αντίστοιχες δορυφορικές καταγραφές την ίδια ημέρα που παρουσιάζονται τα πρώτα και ομοίως για τα μέγιστα δορυφορικά. Αυτό συμβαίνει διότι παρουσιάστηκε μεγάλη χρονική ασυμφωνία ως προς την συχνότητα εμφάνισης μεγίστων των επίγειων και των δορυφορικών με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η στατιστική τους ανάλυση. Μόνο το 10% των μέγιστων καταγραφών παρουσιάζουν συγχρονισμό με απόκλιση μίας ημέρας. Για κάθε περίπτωση εξετάσθηκε η αποδοτικότητα, ο συντελεστής ετεροσυσχέτισης, η μεροληψία των μέσων τιμών, η μεροληψία των τυπικών αποκλίσεων, η μεροληψία των συντελεστών ασυμμετρίας, το μέσο απόλυτο σφάλμα και η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε χωρική κατανομή του σφάλματος σε επίπεδο χρονοσειράς με τη μέθοδο Kriging μέσω του λογισμικού ArcGIS. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια. Σε γενικές γραμμές γίνεται φανερή η αδυναμία των δορυφορικών προϊόντων να προσομοιώσουν τις υψηλές βροχοπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιείται η αποτελεσματικότητα των επίγειων βροχομετρικών σταθμών για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων.

PDF Πλήρες κείμενο (8495 KB)