Υδρολογική μελέτη πλημμυρών (Κεφ. 1-4 και Παράρτ. 1)

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη πλημμυρών (Κεφ. 1-4 και Παράρτ. 1), Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Μαχαίρα, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, Υδροεξυγιαντική, Π. Κέρχουλας, 62 pages, Αθήνα, 1998.

[doc_id=212]

[Ελληνικά]

  1. Εισαγωγή: Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης. Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής. Χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα. Υδρομετεωρολογικοί σταθμοί. (2) Εκτίμηση βροχόπτωσης σχεδιασμού: Πιθανή μέγιστη κατακρήμνιση με τη μέθοδο Hershfield και με υδρομετεωρολογική μεθοδολογία. Πιθανοτική ανάλυση ακραίων βροχοπτώσεων. Επίδραση της διάρκειας βροχής στο μέγεθος της βροχόπτωσης. (3) Εκτίμηση πλημμύρας σχεδιασμού: Μοναδιαίο υδρογράφημα. Καταιγίδες σχεδιασμού. Ωφέλιμη βροχή. Βασική ροή - Τήξη χιονιού. Περίοδοι επαναφοράς. Υπολογισμοί αποτελέσματα και συγκρίσεις. (4) Διόδευση πλημμύρας υπερχειλιστή: Μέθοδος διόδευσης. Καμπύλες στάθμης-όγκου ταμιευτήρα και στάθμης-παροχής υπερχειλιστή. Αποτελέσματα διοδεύσεων. Παράρτημα: Πίνακες υετογραφημάτων και πλημμυρογραφημάτων σχεδιασμού.

PDF Πλήρες κείμενο (596 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικό έργο: Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά