Το πλέγμα νερού-τροφίμων-ενέργειας και η ανταγωνιστική σχέση των φωτοβολταϊκών συστημάτων με την αγροτική παραγωγή: Η περίπτωση της Θεσσαλίας

Π. Σιαμπαρίνα, Το πλέγμα νερού-τροφίμων-ενέργειας και η ανταγωνιστική σχέση των φωτοβολταϊκών συστημάτων με την αγροτική παραγωγή: Η περίπτωση της Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 118 pages, Μάρτιος 2021.

[doc_id=2128]

[Ελληνικά]

Το Πλέγμα Νερού, Τροφίμων και Ενέργειας δημιουργήθηκε ως ένα εργαλείο διαχείρισης των φυσικών πόρων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε διεθνές, κρατικό ή τοπικό επίπεδο. Η συνδυασμένη διαχείριση του νερού, των τροφίμων και της ενέργειας τείνει να εξαλείψει τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του κάθε πόρου μεμονωμένα στους άλλους δύο. Παράλληλα, η μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια με την εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πόρων επιταχύνει τους ρυθμούς εξασφάλισης της αειφορικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, οι ΑΠΕ είναι ο κλάδος που βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, λόγω του πλούσιου ηλιακού, αιολικού και υδροηλεκτρικού δυναμικού της, αλλά και των ελκυστικών οικονομικών ευκαιριών που προσφέρονται. Ωστόσο, η αναπτυσσόμενη αξιοποίηση του ηλιακού πόρου φέρει ως απότοκο την κατάληψη εδαφικών εκτάσεων αγροτικής χρήσης. Αφετηρία της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αυξανόμενη ανησυχία για την υποβάθμιση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ως απόρροια της κατοχής αγροτικών γαιών για την ίδρυση φωτοβολταϊκών πάρκων. Για το λόγο αυτό, επιχειρείται η διερεύνηση της ανταγωνιστικής σχέσης των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την παραγωγή τροφίμων. Ως περιοχή μελέτης του προαναφερόμενου αντικειμένου επιλέχθηκε ο Θεσσαλικός Κάμπος. Η Θεσσαλία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της χώρας, καθώς διαθέτει την δεύτερη μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας. Τα απέραντα πεδινά τμήματα γης σε συνδυασμό με την υψηλή ηλιακή ενέργεια του Θεσσαλικού Κάμπου, ευνοούν την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, προσελκύοντας πληθώρα επενδυτών.

PDF Πλήρες κείμενο (4742 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.