Υδρολογική διερεύνηση - Έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Έκθεση, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 192 pages, Αθήνα, 1991.

[doc_id=216]

[Ελληνικά]

Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας αντιμετώπισης του προβλήματος του υδρολογικού σχεδιασμού του ταμιευτήρα Ευήνου. Οργάνωση και στατιστική ανάλυση της υδρολογικής πληροφορίας των λεκανών Ευήνου και Μόρνου. Προσομοίωση υδρολογικών μεταβλητών (απορροής, βροχής, εξάτμισης) των δύο λεκανών. Μελέτη των δυνατοτήτων εναλλακτικών ταμιευτήρων στον Εύηνο (θέση ’γιος Δημήτριος), σε συνδυασμό με τον ταμιευτήρα Μόρνου, καθώς και με ένα ενδεχόμενο ταμιευτήρα στον Ανατολικό Αχελώο (Κρικελλοπόταμο). Στατιστική ανάλυση καταιγίδων. Κατάρτιση όμβριων καμπυλών. Κατάρτιση μοναδιαίου υδρογραφήματος. Σύνθεση πλημμυρογραφημάτων σχεδιασμού του υπερχειλιστή και της σήραγγας εκτροπής του φράγματος Αγίου Δημητρίου. Διόδευση πλημμυρών από τα έργα αυτά.

PDF Πλήρες κείμενο (21561 KB)

Σχετικό έργο: Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.