Χωροθέτηση και θεμελίωση υπερακτιων αιολικών πάρκων στον ελληνικό χώρο

Δ. Τσακίρη, Χωροθέτηση και θεμελίωση υπερακτιων αιολικών πάρκων στον ελληνικό χώρο, MSc thesis, Ιούλιος 2022.

[doc_id=2218]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον Ελληνικό χώρο. Αρχικά, παρουσιάζονται οι έννοιες οι οποίες σχετίζονται με την αιολική ενέργεια και τους φυσικούς νόμους που τη διέπουν καθώς και με ενεργειακά δεδομένα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τις υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις. Στην συνέχεια πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση αφενός όσον αφορά γενικότερα την κατασκευή των ανεμογεννητριών και αφετέρου σχετικά με τις ιδιαιτερότητες στην κατασκευή των υπεράκτιων ανεμογεννητριών και ειδικότερα με τις θεμελιώσεις τους και τον τρόπο διασύνδεσής τους με το ηλεκτρικό δίκτυο. Για την χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων αρχικά πραγματοποιείται καταγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας και των κριτηρίων αποκλεισμού όσον αφορά τις ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις. Έπειτα, πραγματοποιείται μια μελέτη περίπτωσης στο νοτιανατολικό Αιγαίο με την εφαρμογή των κριτηρίων στο λογισμικό του ArcMap GIS και καθορίζονται οι περιοχές χωροθέτησης. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, οι δυσκολίες και η μελλοντική έρευνα που ενδεχομένως θα προκύψει

PDF Πλήρες κείμενο (4689 KB)