Υδρολογία, Κεφ. 9 της Οριστικής Μελέτης

D. Koutsoyiannis, and P. van der Riet, Hydrology, Ch. 5 in Engineering Studies, Arachthos River, Middle Course hydroelectric projects, Master Plan, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 2, 38 pages, Athens, Οκτώβριος 1983.

[Υδρολογία, Κεφ. 9 της Οριστικής Μελέτης]

[doc_id=227]

[Αγγλικά]

Εισαγωγή. Περιγραφή της λεκάνης. Υδρομετεωρολογία. Παροχές ποταμών. Μελέτη πλημμυρών (δεδομένα, μοναδιαία υδρογραφήματα, πλημμυρικά υδρογραφήματα εισροής, υπολογισμοί πλημμυρών υπερχειλιστή και σήραγγας εκτροπής, πλημμυρικά υδρογραφήματα εκροής). Πρόσχωση ταμιευτήρων.

PDF Πλήρες κείμενο (13786 KB)

Σχετικό έργο: Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικά έργα Μέσου Ρου, Προμελέτη

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis, Journal of Hydrology, 156, 193–225, doi:10.1016/0022-1694(94)90078-7, 1994.