Υδρολογία, Κεφ. 5

D. Koutsoyiannis, and P. van der Riet, Hydrology, Ch. 5, Arachthos River, Aghios Nicolaos hydroelectric project, Engineering Report, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 2, 38 pages, Athens, Αύγουστος 1984.

[Υδρολογία, Κεφ. 5]

[doc_id=228]

[Αγγλικά]

Εισαγωγή. Περιγραφή της λεκάνης. Υδρομετεωρολογία. Παροχές ποταμών. Μελέτη πλημμυρών (δεδομένα, μοναδιαία υδρογραφήματα, υδρογραφήματα εισροής σχεδιασμού, υπολογισμοί πλημμυρών υπερχειλιστή και σήραγγας εκτροπής, πλημμυρικά υδρογραφήματα εκροής, συγκρίσεις με την πλημμύρα σχεδιασμού του έργου Πουρναρίου). Πρόσχωση ταμιευτήρων.

Σχετικό έργο: Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Αγίου Νικολάου, Οριστική μελέτη

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis, Journal of Hydrology, 156, 193–225, doi:10.1016/0022-1694(94)90078-7, 1994.