Υδρολογία, Κεφ. 4 της Οριστικής Μελέτης

R. Ruoss, and D. Koutsoyiannis, Hydrology, Ch. 4 in Engineering Studies I, Arachthos River, Steno - Kalaritikos hydroelectric project, Engineering Report, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 2, 17 pages, Athens, Αύγουστος 1984.

[Υδρολογία, Κεφ. 4 της Οριστικής Μελέτης]

[doc_id=229]

[Αγγλικά]

Εισαγωγή. Εισροές ταμιευτήρων. Συνθετικά δεδομένα απορροής. Μελέτη πλημμυρών (καταιγίδες σχεδιασμού, υδρογραφήματα εισροής, διοδεύσεις πλημμυρών, υδρογραφήματα εκροής). Πρόσχωση ταμιευτήρων.

PDF Πλήρες κείμενο (8335 KB)

Σχετικό έργο: Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Στενού-Καλαρίτικου, Οριστική μελέτη

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis, Journal of Hydrology, 156, 193–225, doi:10.1016/0022-1694(94)90078-7, 1994.