Ο πολυδιάστατος ρόλος των αγροβολταϊκών στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: Τρέχον καθεστώς και ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ νερού-ενέργειας-τροφής-γης

A. Roxani, A. Zisos, G.-K. Sakki, and A. Efstratiadis, Multidimensional role of agrovoltaics in era of EU Green Deal: Current status and analysis of water-energy-food-land dependencies, Land, 12 (5), 1069, doi:10.3390/land12051069, 2023.

[Ο πολυδιάστατος ρόλος των αγροβολταϊκών στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας: Τρέχον καθεστώς και ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ νερού-ενέργειας-τροφής-γης]

[doc_id=2290]

[Αγγλικά]

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, υποστηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ανεξαρτησία και την οικονομική ανάπτυξη. Ακολουθώντας αυτούς τους στόχους, και όπως αναμενόταν, η μετάβαση στην «πράσινη» ανανεώσιμη ενέργεια αυξάνεται και θα ενταθεί στο εγγύς μέλλον. Ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτής της μετάβασης, ιδιαίτερα για τις μεσογειακές χώρες, είναι η ηλιακή φωτοβολταϊκή (Φ/Β) ενέργεια. Ωστόσο, αυτή είναι η λιγότερο αποδοτική, ως προς την εδαφική κάλυψη, πηγή ενέργειας, ενώ είναι επίσης ιδιαίτερα ανταγωνιστική με την παραγωγή τροφίμων, καθώς τα ηλιακά πάρκα αναπτύσσονται συχνά σε πρώην γεωργικές περιοχές, με αποτέλεσμα τη συστηματική μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η προστασία και διατήρηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων θα πρέπει να θεωρείται βασικό ζητούμενο. Η αναδυόμενη τεχνολογία των αγροβολταϊκών προσφέρει μια ισορροπημένη λύση τόσο για την αγροτική ανάπτυξη όσο και για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η βιώσιμη «συμβίωση» τροφίμων και ενέργειας σε κοινά εδάφη υποστηρίζει επίσης τον ειδικό στόχο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, σχετικά με τον μετριασμό και την προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο κλίμα, καθώς και στο εξαιρετικά αβέβαιο κοινωνικο-οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι διπλός, δηλαδή: (α) να προσδιορίσει το τρέχον τεχνολογικό καθεστώς και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης των αγροβολταϊκών, και (β) να παρουσιάσει μια περιεκτική ανάλυση των αλληλεπιδράσεών τους με το πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφής-γης. Ως απόδειξη της ιδέας, θεωρούμε τον κάμπο της Άρτας, που είναι μια τυπική αγροτική περιοχή της Ελλάδας, όπου υλοποιείται μια παραμετρική ανάλυση για να αξιολογήσουμε βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης αγροβολταϊκών σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας, έναντι της παραγωγής τροφίμων, καθώς και την εξοικονόμηση νερού, ως αποτέλεσμα της μειωμένης εξατμοδιαπνοής.

PDF Πλήρες κείμενο (656 KB)

Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/5/1069

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.
2. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact, Applied Energy, 276, 115367, doi:10.1016/j.apenergy.2020.115367, 2020.
3. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.
4. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.
5. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.
6. G.-K. Sakki, I. Tsoukalas, P. Kossieris, C. Makropoulos, and A. Efstratiadis, Stochastic simulation-optimisation framework for the design and assessment of renewable energy systems under uncertainty, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, 112886, doi:10.1016/j.rser.2022.112886, 2022.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Zisos, G.-K. Sakki, and A. Efstratiadis, Mixing renewable energy with pumped hydropower storage: Design optimization under uncertainty and other challenges, Sustainability, 15 (18), 13313, doi:10.3390/su151813313, 2023.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Zhong, T., Q. Zuo, J. Ma, Q. Wu, and Z. Zhang, Relationship identification between water-energy resource utilization efficiency and ecological risk in the context of assessment-decoupling two-stage framework—A case study of Henan Province, China, Water, 15(19), 3377, doi:10.3390/w15193377, 2023.
2. Mohammedi, S., G. Dragonetti, N. Admane, and A. Fouial, The impact of agrivoltaic systems on tomato crop: A case study in Southern Italy, Processes, 11(12), 3370, doi:10.3390/pr11123370, 2023.
3. Petrakis, T., V. Thomopoulos, A. Kavga, and A. A. Argyriou, An algorithm for calculating the shade created by greenhouse integrated photovoltaics, Energy, Ecology and the Environment, doi:10.1007/s40974-023-00306-4, 2023.
4. Floroian, L., An innovative and sustainable solution – The agrovoltaic panels, Journal of EcoAgriTourism, 19(2), 44, 2023.
5. Zhang, X., X. Wang, D. Si, H. Zhang, M. M. Ageli, and G. Mentel, Natural resources, food, energy and water: Structural shocks, food production and clean energy for USA in the view of COP27, Land Degradation & Development, 35(7), 2602-2613, doi:10.1002/ldr.5085, 2024.
6. Vourdoubas, J., Possibility of covering all the power demand in the island of Crete, Greece with solar photovoltaics, European Journal of Applied Science, Engineering and Technology, 2(3), 69-79, doi:10.59324/ejaset.2024.2(3).07, 2024.

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εργασίες φοιτητών, Νερό και ενέργεια