Τοπογραφικά ανηγμένοι δείκτες ηλιακής ακτινοβολίας και η σημασία τους στην υδρολογία

N. Mamassis, A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57 (4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.

[Τοπογραφικά ανηγμένοι δείκτες ηλιακής ακτινοβολίας και η σημασία τους στην υδρολογία]

[doc_id=1176]

[Αγγλικά]

Η ηλιακή ακτινοβολία, άμεση και διάχυτη, επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, όπως η κλίση, ο προσανατολισμός και η σκίαση. Το άρθρο εξετάζει την επίδραση της τοπογραφίας στην ακτινοβολία, σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες γεωμετρικές μεθόδους για την άμεση και διάχυτη συνιστώσα. Εισάγονται δύο δείκτες για τη σύγκριση της άμεσης ακτινοβολίας που δέχονται επιφάνειες στο ίδια και διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη, αντίστοιχα. Προκειμένου να διερευνηθεί το προφίλ της άμεσης ακτινοβολίας στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται από ωριαία έως ετήσια βάση, μέσω τεχνικών ΣΓΠ. Επιπλέον, εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της πραγματικής ολικής ακτινοβολίας σε επιχειρησιακές χωρικές κλίμακες (υπολεκάνης και οικοπέδου), σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα. Η μελέτη καταδεικνύει ότι τα σφάλματα των τυπικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται στα υδρομετεωρολογικά μοντέλα, οι οποίες αγνοούν την επίδραη της τοπογραφίας και την εποχιακή κατανομή της άμεσης και διάχυτης ακτινοβολίας, εξαρτώνται από τη χωρική κλίμακα και δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο χρόνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις βελτιώνονται με την εφαρμογή των προτεινόμενων μεθόδων αναγωγής. Ειδικότερα, η αναγωγή της μετρημένης ολικής ακτινοβολίας εξασφαλίζει αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά 10%, ενώ η τροποποιημένη σχέση του Angström επιτυγχάνει μικρή (2-4%) αύξηση της αποτελεσματικότητας και αξιοσημείωτη μείωση της μεροληψίας.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2012.670703

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Εκδοση 3, 418 pages, doi:10.13140/RG.2.1.4856.0888, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.
2. Η. Αποστολίδου, Η επίδραση του αναγλύφου στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, Μεταπτυχιακή εργασία, 131 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2007.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.
2. N. Efthimiou, S. Alexandris, C Karavitis, and N. Mamassis, Comparative analysis of reference evapotranspiration estimation between various methods and the FAO56 Penman - Monteith procedure, European Water, 42 (19-34), 2013.
3. N. Mamassis, D. Panagoulia, and A. Novcovic, Sensitivity analysis of Penman evaporation method, Global Network for Environmental Science and Technology, 16 (4), 628–639, 2014.
4. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.
5. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.
6. A. Roxani, A. Zisos, G.-K. Sakki, and A. Efstratiadis, Multidimensional role of agrovoltaics in era of EU Green Deal: Current status and analysis of water-energy-food-land dependencies, Land, 12 (5), 1069, doi:10.3390/land12051069, 2023.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kunkel, V., T. Wells, and G. R. Hancock, Soil temperature dynamics at the catchment scale, Geoderma, 273, 32–44, doi:10.1016/j.geoderma.2016.03.011, 2016.
2. Felicísimo Pérez, Á. M., and M.Á. Martín-Tardío, A method of downscaling temperature maps based on analytical hillshading for use in species distribution modelling, Cartography and Geographic Information Science, 45(4), 329-338, doi:10.1080/15230406.2017.1338620, 2018.
3. Frey, J., K. Kovach, S. Stemmler, and B. Koch, UAV photogrammetry of forests as a vulnerable process. A sensitivity analysis for a structure from motion RGB-image pipeline, Remote Sensing, 16(2), 912, doi:10.3390/rs10060912, 2018.
4. Aguilar, C., R. Pimentel, and M. J. Polo, Two decades of distributed global radiation time series across a mountainous semiarid area (Sierra Nevada, Spain), Earth System Science Data, 13, 1335-1359, doi:10.5194/essd-13-1335-2021, 2021.
5. Nepali, B. R., J. Skartveit, and C. B. Baniya, Impacts of slope aspects on altitudinal species richness and species composition of Narapani-Masina landscape, Arghakhanchi, West Nepal, Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 14(3), 415-424, doi:10.1016/j.japb.2021.04.005, 2021.
6. Pisinaras V., F. Herrmann, A. Panagopoulos, E. Tziritis, I. McNamara, and F. Wendland, Fully distributed water balance modelling in large agricultural areas—The Pinios river basin (Greece) case study, Sustainability, 15(5), 4343, doi:10.3390/su15054343, 2023.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία, Υδρολογικές διεργασίες, Εργασίες φοιτητών