Μια προσέγγιση γκρίζου κουτιού για τη βελτιστοποίηση έργων ρύθμισης σε συστήματα μεταφοράς αστικού νερού

E. Boucoyiannis, P. Kossieris, V. Bellos, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, A grey-box approach in the optimization of regulation structures used in urban-water conveyance systems, Urban Water Journal, 21 (4), 483–497, doi:10.1080/1573062X.2024.2312510, 2024.

[Μια προσέγγιση γκρίζου κουτιού για τη βελτιστοποίηση έργων ρύθμισης σε συστήματα μεταφοράς αστικού νερού]

[doc_id=2377]

[Αγγλικά]

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη εργαστηριακών υδραυλικών μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εντός των αστικών υδατικών συστημάτων. Οι σχετικές μέθοδοι και εργαλεία ελέγχονται και επικυρώνονται χρησιμοποιώντας δεδομένα πραγματικού κόσμου από το σύστημα μεταφοράς που εξυπηρετεί την πόλη της Αθήνας, Ελλάδα. Αρχικά, αναπτύσσεται ένας νέος μηχανισμός διόρθωσης των δεδομένων, ώστε να αρθούν οι ασυνέπειες στις χρονοσειρές. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται αλγοριθμικές τεχνικές για τον εντοπισμό των καταλληλότερων συνόλων δεδομένων για τους σκοπούς της βαθμονόμησης. Επιπλέον, αναπτύσσεται μια διαδικασία γκρίζου κουτιού για την προσαρμογή των βασικών παραμέτρων της υδραυλικής μοντελοποίησης, ακολουθώντας μια αρθρωτή διαδικασία βαθμονόμησης και ευθυγράμμισή τους με τα ειδικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη συστήματος. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για την αποτελεσματική προσαρμογή και εφαρμογή εργαστηριακών υδραυλικών μοντέλων σε σενάρια αστικών υδατικών συστημάτων του πραγματικού κόσμου, επιτρέποντας καλύτερες στρατηγικές λήψης αποφάσεων και διαχείρισης για πολύπλοκα υδροσυστήματα υπό δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.
2. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 58–78, doi:10.1080/02626660903526292, 2010.
3. C. Makropoulos, D. Nikolopoulos, L. Palmen, S. Kools, A. Segrave, D. Vries, S. Koop, H. J. van Alphen, E. Vonk, P. van Thienen, E. Rozos, and G. Medema, A resilience assessment method for urban water systems, Urban Water Journal, 15 (4), 316–328, doi:10.1080/1573062X.2018.1457166, 2018.
4. C. Makropoulos, and D. Savic, Urban hydroinformatics: past, present and future, Water, 11 (10), 1959, doi:10.3390/w11101959, 2019.
5. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Γ.-Κ. Σακκή, Ι. Τσουκαλάς, Π. Κοσσιέρης, Π. Δήμας, και Ν. Πελεκάνος, Σχέδιο Διαχείρισης του Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας – Υδρολογικό έτος 2021-22, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, 141 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούνιος 2022.

Κατηγορίες: Υδραυλικά μοντέλα, Υδροπληροφορική