Μια δεκαετία προσεγγίσεων πολυκριτηριακής βαθμονόμησης στην υδρολογική μοντελοποίηση: Επισκόπηση

A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 58–78, doi:10.1080/02626660903526292, 2010.

[Μια δεκαετία προσεγγίσεων πολυκριτηριακής βαθμονόμησης στην υδρολογική μοντελοποίηση: Επισκόπηση]

[doc_id=924]

[Αγγλικά]

Μια δεκαετία μετά τις πρώτες δημοσιεύσεις στην πολυκριτηριακή βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, συνοψίζουμε την εμπειρία που έχει ως τώρα αποκτηθεί, υπογραμμίζοντας τις κύριες προοπτικές που παρέχονται από τέτοιες προσεγγίσεις με σκοπό τη βελτίωση του προσδιορισμού των παραμέτρων. Μετά την επισκόπηση των θεμελιωδών αρχών της θεωρίας διανυσματικής βελτιστοποίησης, συνδέουμε την προσέγγιση της πολυκριτηριακής βαθμονόμησης με τις έννοιες της αβεβαιότητας και της ισοδυναμίας (equifinality). Συγκεκριμένα, το πολυκριτηριακό πλαίσιο επιτρέπει την αναγνώριση και το χειρισμό σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων, και τον εντοπισμό πρόσφορων και καλά προσαρμόσιμων (behavioural) λύσεων, με αποδεκτές αντισταθμίσεις. Ειδικά σε μοντέλα με σύνθετη παραμετροποίηση η πολυκριτηριακή προσέγγιση καθίσταται αναγκαία για τη βελτίωση του προσδιορισμού των παραμέτρων και την επαύξηση της πληροφορίας που περιέχεται στη βαθμονόμηση, τόσο με τη μορφή μετρήσεων για πολλαπλές αποκρίσεις όσο και εμπειρικών μέτρων («χαλαρή» πληροφορία), στα οποία αντικατοπτρίζεται η υδρολογική εμπειρία. Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, παρέχουμε ακόμη εναλλακτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση αντικρουόμενων και μη συμμετρούμενων (non-commeasurable) κριτηρίων, καθώς και υβριδικές στρατηγικές για την αξιοποίηση της πληροφορίας που αποκτάται, στην κατεύθυνση του προσδιορισμού υποσχόμενων συμβιβαστικών λύσεων που εξασφαλίζουν συνεπείς και αξιόπιστες βαθμονομήσεις.

PDF Πλήρες κείμενο (290 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
2. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
3. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.
4. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the practical use of multiobjective optimisation in hydrological model calibration, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 2326, doi:10.13140/RG.2.2.10445.64480, European Geosciences Union, 2009.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
2. J. A. P. Pollacco, B. P. Mohanty, and A. Efstratiadis, Weighted objective function selector algorithm for parameter estimation of SVAT models with remote sensing data, Water Resources Research, 49 (10), 6959–6978, doi:10.1002/wrcr.20554, 2013.
3. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling of temporally-varying catchments: Facets of change and the value of information, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1438–1461, doi:10.1080/02626667.2014.982123, 2015.
4. I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, Multiobjective optimisation on a budget: Exploring surrogate modelling for robust multi-reservoir rules generation under hydrological uncertainty, Environmental Modelling and Software, 69, 396–413, doi:10.1016/j.envsoft.2014.09.023, 2015.
5. I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, A surrogate based optimization approach for the development of uncertainty-aware reservoir operational rules: the case of Nestos hydrosystem, Water Resources Management, 29 (13), 4719–4734, doi:10.1007/s11269-015-1086-8, 2015.
6. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Surrogate-enhanced evolutionary annealing simplex algorithm for effective and efficient optimization of water resources problems on a budget, Environmental Modelling and Software, 77, 122–142, doi:10.1016/j.envsoft.2015.12.008, 2016.
7. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.
8. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.
9. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.
10. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A framework for dry period low flow forecasting in Mediterranean streams, Water Resources Management, 32 (15), 4911–1432, doi:10.1007/s11269-018-2060-z, 2018.
11. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms, Water, doi:10.3390/w11102126, 2019.
12. G. Papacharalampous, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: Methodology development and investigation using toy models, Advances in Water Resources, 136, 103471, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103471, 2020.
13. G. Papacharalampous, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: A large-sample experiment at monthly timescale, Advances in Water Resources, 136, 103470, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103470, 2020.
14. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.
15. A. Efstratiadis, and G.-K. Sakki, Revisiting the management of water-energy systems under the umbrella of resilience optimization, e-Proceedings of the 5th EWaS International Conference, Naples, 596–603, 2022.
16. A. Efstratiadis, and G.-K. Sakki, Revisiting the management of water–energy systems under the umbrella of resilience optimization, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 72, doi:10.3390/environsciproc2022021072, 2022.
17. S. Tsattalios, I. Tsoukalas, P. Dimas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Advancing surrogate-based optimization of time-expensive environmental problems through adaptive multi-model search, Environmental Modelling and Software, 162, 105639, doi:10.1016/j.envsoft.2023.105639, 2023.
18. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, Improving hydrological model identifiability by driving calibration with stochastic inputs, Advances in Hydroinformatics: Machine Learning and Optimization for Water Resources, edited by G. A. Corzo Perez and D. P. Solomatine, doi:10.1002/9781119639268.ch2, American Geophysical Union, 2024.
19. E. Boucoyiannis, P. Kossieris, V. Bellos, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, A grey-box approach in the optimization of regulation structures used in urban-water conveyance systems, Urban Water Journal, 21 (4), 483–497, doi:10.1080/1573062X.2024.2312510, 2024.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Booij, M. J., and M. S. Krol, Balance between calibration objectives in a conceptual hydrological model, Hydrological Sciences Journal, 55(6), 1017-1032, 2010.
2. Moussa, R., When monstrosity can be beautiful while normality can be ugly: assessing the performance of event-based flood models, Hydrological Sciences Journal, 55(6), 1074-1084, 2010.
3. Moussu, F., L. Oudin, V. Plagnes, A. Mangin, and H. Bendjoudi, A multi-objective calibration framework for rainfall-discharge models applied to karst systems, Journal of Hydrology, 400(3-4), 364-376, 2011.
4. Guinot, V., B. Cappelaere, C. Delenne, and D. Ruelland, Towards improved criteria for hydrological model calibration: Theoretical analysis of distance- and weak form-based functions, Journal of Hydrology, 401(1-2), 1-13, 2011.
5. Peel, M. C., and G. Blöschl, Hydrological modelling in a changing world, Progress in Physical Geography, 35 (2), 249-261, 2011.
6. Ford, D. E., and M. C. Kennedy, Assessment of uncertainty in functional–structural plant models, Annals of Botany, 108 (6), 1043-1053, 2011.
7. #Shinma, T. A., and L. F. R. Reis, Multiobjective automatic calibration of the storm water management model (SWMM) using non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II), Proceedings of the 2011 World Environmental and Water Resources Congress: Bearing Knowledge for Sustainability, 598-607, 2011.
8. Mediero, L., L. Garrote and F. J. Martín-Carrasco, Probabilistic calibration of a distributed hydrological model for flood forecasting, Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1129–1149, 2011.
9. Kennedy, M. C., and E. D. Ford, Using multicriteria analysis of simulation models to understand complex biological systems, BioScience, 61(12), 994–1004, 2011.
10. #Van Hoey, S., P. Seuntjens, J. van der Kwast, J.-L. de Kok, G. Engelen, and I. Nopens, Flexible framework for diagnosing alternative model structures through sensitivity and uncertainty analysis, In: Chan, F., D. Marinova, and R. S. Anderssen (eds.), MODSIM2011, 19th International Congress on Modelling and Simulation, Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand, December 2011, pp. 3924-3930, ISBN: 978-0-9872143-1-7, 2011.
11. Reed, P. M., and J. B. Kollat, Save now, pay later? Multi-period many-objective groundwater monitoring design given systematic model errors and uncertainty, Advances in Water Resources, 35, 55-68, 2012.
12. Pushpalatha, R., C. Perrin, N. Le Moine, and V. Andréassian, A review of efficiency criteria suitable for evaluating low–flow simulations, Journal of Hydrology, 420-421, 171-182, 2012.
13. Ruelland, D., S. Ardoin-Bardin, L. Collet, and P. Roucou, Simulating future trends in hydrological regime of a large Sudano-Sahelian catchment under climate change, Journal of Hydrology, 424-425, 207-216, 2012.
14. Andréassian, V., N. Le Moine, C. Perrin, M.-H. Ramos, L. Oudin, T. Mathevet, J. Lerat, and L. Berthet, All that glitters is not gold: the case of calibrating hydrological models, Hydrological Processes, 26(14), 2206-2210, 2012.
15. Kollat, J. B., P. M. Reed, and T. Wagener, When are multiobjective calibration trade-offs in hydrologic models meaningful?, Water Resources Research, 48, W03520, 2012.
16. Dumedah, G., A. A. Berg, and M. Wineberg, Evaluating autoselection methods used for choosing solutions from Pareto-optimal set: Does nondominance persist from calibration to validation phase? Journal of Hydrologic Engineering, 17(1), 150-159, 2012.
17. Hill, M. C., D. Kavetski, M. Clark, M. Ye, and D. Lu, Uncertainty quantification 2012: Uncertainty quantification for environmental models, Society for Industrial and Applied Mathematics News, 45(9), 2012.
18. Rye, C. J., I. Willis, N. S. Arnold, and J. Kohler, On the need for automated multi-objective optimization and uncertainty estimation of glacier mass balance models, Journal of Geophysical Research, 117, F02005, doi: 10.1029/2011JF002184, 2012.
19. Rothfuss, Y., I. Braud, N. Le Moine, P. Biron, J.-L. Durand, M. Vauclin, and T. Bariac, Factors controlling the isotopic partitioning between soil evaporation and plant transpiration: assessment using a multi-objective calibration of SiSPAT-Isotope under controlled conditions, Journal of Hydrology, 442-443, 161-179, 2012.
20. Peng, W., R. V. Mayorga, and S. Imran, A rapid fuzzy optimisation approach to multiple sources water blending problem in water distribution systems, Urban Water Journal, 9(3), 177-187, 2012.
21. Flipo, N., C. Monteil, M. Poulin, C. de Fouquet, and M. Krimissa, Hybrid fitting of a hydrosystem model: Long term insight into the Beauce aquifer functioning (France), Water Recourses Research, 48, W05509, DOI: 10.1029/2011WR011092, 2012.
22. Pollacco, J. A. P., and B. P. Mohanty, Uncertainties of water fluxes in SVAT models: inverting surface soil moisture and evapotranspiration retrieved from remote sensing, Vadose Zone Journal, 11(3), vzj2011.0167, 2012.
23. Muleta, M. K., Model performance sensitivity to objective function during automated calibrations, Journal of Hydrologic Engineering, 17(6), 756-767, 2012.
24. Dumedah, G., Formulation of the evolutionary-based data assimilation and its implementation in hydrological forecasting, Water Resources Management, 26(13), 3853-3870, 2012.
25. Reichert, P., and N. Schuwirth, Linking statistical bias description to multiobjective model calibration, Water Resources Research, 48, W09543, doi:10.1029/2011WR011391, 2012.
26. Price, K., S. T. Purucker, S. R. Kraemer, and J. Babendreier, Tradeoffs among watershed model calibration targets for parameter estimation, Water Resources Research, 48, W10542, doi:10.1029/2012WR012005, 2012.
27. Krauße, T., J. Cullmann, P. Saile, and G. H. Schmitz, Robust multi-objective calibration strategies – possibilities for improving flood forecasting, Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3579-3606, 2012.
28. Koskela, J. J., B. Croke, H. Koivusalo, A. Jakeman, and T. Kokkonen, Bayesian inference of uncertainties in precipitation-streamflow modeling in a snow affected catchment, Water Resources Research, 48, W11513, doi: 10.1029/2011WR011773, 2012.
29. Jarvis, N., and M. Larsbo, MACRO (V5.2): Model use, calibration, and validation, Transactions of the ASABE, 55(4), 1413-1423, 2012.
30. Hallema, D. W., R. Moussa, P. Andrieux, and M. Voltz, Parameterisation and multi-criteria calibration of a distributed storm flow model applied to a Mediterranean agricultural catchment, Hydrological Processes, 27(10), 1379-1398, 2013.
31. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia and H. H. G. Savenije, An approach to identify time consistent model parameters: sub-period calibration, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 149-161, 10.5194/hess-17-149-2013, 2013.
32. Kasprzyk, J. R, S. Nataraj, P. M. Reed, and R. J. Lempert, Many objective robust decision making for complex environmental systems undergoing change, Environmental Modelling & Software, 42, 55-71, 2013.
33. Reed, P. M., D. Hadka, J. D. Herman, J. R. Kasprzyk, and J. B. Kollat, Evolutionary multiobjective optimization in water resources: the past, present, and future, Advances in Water Resources, 51, 438-456, 2013.
34. Spaaks, J. H. and W. Bouten, Resolving structural errors in a spatially distributed hydrologic model using ensemble Kalman filter state updates, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 3455–3472, 2013.
35. Wöhling, T., L. Samaniego, and R. Kumar, Evaluating multiple performance criteria to calibrate the distributed hydrological model of the upper Neckar catchment, Environmental Earth Sciences, 69(2), 453-468, 2013.
36. Ghimire, S. R., and J. M. Johnston, Impacts of domestic and agricultural rainwater harvesting systems on watershed hydrology: A case study in the Albemarle-Pamlico river basins (USA), Ecohydrology & Hydrobiology, 13(2), 159-171, 2013.
37. Hartmann, A., T. Wagener, A. Rimmer, J. Lange, H. Brielmann, and M. Weiler, Testing the realism of model structures to identify karst system processes using water quality and quantity signatures, Water Resources Research, 49(6), 3345-3358, 2013.
38. Hill, M. C., C. C. Faunt, W. R. Belcher, D. S. Sweetkind, C. R. Tiedeman and D. Kavetski, Knowledge, transparency, and refutability in groundwater models, an example from the Death Valley regional groundwater flow system, Physics and Chemistry of the Earth, 64, 105-116, 2013.
39. Muñoz, E., J. L. Arumí and D. Rivera, Watersheds are not static: Implications of climate variability and hydrologic dynamics in modeling [Las cuencas no son estacionarias: implicancias de la variabilidad climática y dinámicas hidrológicas en la modelación, Bosque, 34 (1), 7-11, 2013.
40. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
41. Xu, C., H. Chen, and S. Guo, Hydrological modeling in a changing environment: issues and challenges, Journal of Water Resources Research, 2, 85-95, 2013.
42. Ramin, M., and G. B. Arhonditsis, Bayesian calibration of mathematical models: Optimization of model structure and examination of the role of process error covariance, Ecological Informatics, 18, 107-116, 2013.
43. Dumedah, G., and P. Coulibaly, Evaluating forecasting performance for data assimilation methods: the Ensemble Kalman Filter, the Particle Filter, and the Evolutionary-based assimilation Advances in Water Resources, 60, 47-63, 2013.
44. Wöhling, T., S. Gayler, E. Priesack, J. Ingwersen, H.-D. Wizemann, P. Högy, M. Cuntz, S. Attinger, V. Wulfmeyer, and T. Streck, Multiresponse, multiobjective calibration as a diagnostic tool to compare accuracy and structural limitations of five coupled soil-plant models and CLM3.5, Water Resources Research, 49(12), 8200–8221, 2013.
45. Romanowicz, R., M. Osuch and M. Grabowiecka, On the choice of calibration periods and objective functions: A practical guide to model parameter identification, Acta Geophysica, 61(6), 1477-1503, 10.2478/s11600-013-0157-6, 2013.
46. Rientjes, T.H.M., L.P. Muthuwatta, M.G. Bos, M.J. Booij, and H.A. Bhatti, Multi-variable calibration of a semi-distributed hydrological model using streamflow data and satellite-based evapotranspiration, Journal of Hydrology, 505, 276-290, 2013.
47. Guerrero, J. L., I. K. Westerberg, S. Halldin, L.-C. Lundin, and C.-Y. Xu, Exploring the hydrological robustness of model-parameter values with alpha shapes, Water Resources Research, 49 (10), 6700-6715, 2013.
48. Hsie, M., S. W. Yan and N. F. Pan, Improvement of rainfall-runoff simulations using the Runoff-Scale Weighting Method, Journal of Hydrologic Engineering, 19(7), 1330-1339, 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000921, 2014.
49. Gharari, S., M. Shafiei, M. Hrachowitz, F. Fenicia, H. V. Gupta, and H. H. G. Savenije, A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4861-4870, doi:10.5194/hess-18-4861-2014, 2014.
50. Shinma, T. A., and L. F. A. Reis, Incorporating multi-event and multi-site data in the calibration of SWMM, Procedia Engineering, 70, 75-84, 2014.
51. Coron, L., V. Andréassian, C. Perrin, M. Bourqui, and F. Hendrickx, On the lack of robustness of hydrologic models regarding water balance simulation – a diagnostic approach on 20 mountainous catchments using three models of increasing complexity, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 727-746, 2014.
52. Dumedah, G., and J. P. Walker, Evaluation of model parameter convergence when using data assimilation for soil moisture estimation, Journal of Hydrometeorology, 15(1), 359-375, 2014.
53. Black, D. C., P. J. Wallbrink, and P. W. Jordan, Towards best practice implementation and application of models for analysis of water resources management scenarios, Environmental Modelling and Software, 52, 136-148, 2014.
54. Loukas, A., and L. Vasiliades, Streamflow simulation methods for ungauged and poorly gauged watersheds, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1641-1661, doi:10.5194/nhess-14-1641-2014, 2014.
55. Brauer, C. C., P. J. J. F. Torfs, A. J. Teuling, and R. Uijlenhoet, The Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): application to the Hupsel Brook catchment and Cabauw polder, Hydrology and Earth System Sciences , 18, 4007-4028, 10.5194/hess-18-4007-2014, 2014.
56. Kloss, S., N. Schütze, and U. Schmidhalter, Evaluation of very high soil-water tension threshold values in sensor-based deficit irrigation systems, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 140 (9), 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000722, 2014.
57. Brauer, C. C., A. J. Teuling, P. J. J. F. Torfs, and R. Uijlenhoet, The Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): a lumped rainfall–runoff model for catchments with shallow groundwater, Geoscientific Model Development, 7, 2313-2332, doi:10.5194/gmd-7-2313-2014, 2014.
58. #Hörmann, G., N. Fohrer, and W. Kluge, Modelle zum Wasserhaushalt, Handbuch der Umweltwissenschaften, 2014.
59. Zeff, H. B., J. R. Kasprzyk, J. D. Herman, P. M. Reed, and G. W. Characklis, Navigating financial and supply reliability tradeoffs in regional drought management portfolios, Water Resources Research, 50(6), 4906–4923, 2014.
60. Minville, M., D. Cartier, C. Guay, L.-A. Leclaire, C. Audet, S. Le Digabel, and J. Merleau, Improving process representation in conceptual hydrological model calibration using climate simulations, Water Resources Research, 50(6), 5044–5073, 2014.
61. Gao, W., F. Zhou, Y.-J. Dong, H.-C. Guo, J.-T. Peng, P. Xu, and , L. Zhao, PEST-based multi-objective automatic calibration of hydrologic parameters for HSPF model, Journal of Natural Resources, 29(5), 855-867, 2014.
62. #Houle, E., and J. Kasprzyk, Investigating parameter sensitivity for management in snow-driven watersheds, Proceedings of 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, Daniel P. Ames, Nigel W.T. Quinn and Andrea E. Rizzoli (eds.), San Diego, CA, USA, 2014.
63. #Kasprzyk, J., J. Kollat, and C. Danilo, Balancing conflicting management objectives using interactive, three-dimensional visual analytics, Proceedings of 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, Daniel P. Ames, Nigel W.T. Quinn and Andrea E. Rizzoli (eds.), San Diego, CA, USA, 2014.
64. Reynoso-Meza, G., J. Sanchis, X. Blasco, and S. García-Nieto, Physical programming for preference driven evolutionary multi-objective optimisation, Applied Soft Computing, 24, 341-362, 2014
65. Zhang, Y. Y., Q. X. Shao, A. Z. Ye and H. T. Xing, An integrated water system model considering hydrological and biogeochemical processes at basin scale: model construction and application, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 11, 9219-9279, 10.5194/hessd-11-9219-2014, 2014.
66. Mayr, E., M. Juen, C. Mayer, R. Usubaliev and W. Hagg, Modeling runoff from the Inylchek glaciers and filling of ice‐dammed Lake Merzbacher, Central Tian Shan, Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96(4), 609–625, 10.1111/geoa.12061, 2014.
67. Matos, J. P., M. M. Portela, and D. Juízo, Uma forma alternativa de enfrentar a escassez de dados na bacia do rio Zambeze com vista à calibração de modelos hidrológicos (An alternative approach to face the scarcity of data in the Zambezi River basin aiming at calibrating hydrological models), Revista Recursos Hídricos, 35(1), 37-52, 2014.
68. Asadzadeh, M., B. Tolson, and D. H. Burn, A new selection metric for multiobjective hydrologic model calibration, Water Resources Research, 50(9), 7082–7099, doi:10.1002/2013WR014970, 2014.
69. Haghnegahdar, A., B. A. Tolson, B. Davison, F. R. Seglenieks, E. Klyszejko, E. D. Soulis, V. Fortin, and L. S. Matott, Calibrating environment Canada's MESH modelling system over the Great Lakes Basin, Atmosphere-Ocean, 52(4), 281-293, 2014.
70. Hrachowitz, M., O. Fovet, L. Ruiz, T. Euser, S. Gharari, R. Nijzink, J. Freer, H.H.G. Savenije, and C. Gascuel-Odoux, Process consistency in models: The importance of system signatures, expert knowledge, and process complexity, Water Resources Research, 50(9), 7445–7469, doi: 10.1002/2014WR015484, 2014.
71. Doppler, T., M. Honti, U. Zihlmann, P. Weisskopf, and C. Stamm, Validating a spatially distributed hydrological model with soil morphology data, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3481-3498, doi:10.5194/hess-18-3481-2014, 2014.
72. Newman, J. P., G. C. Dandy, and H. R. Maier, Multiobjective optimization of cluster-scale urban water systems investigating alternative water sources and level of decentralization, Water Resources Research, 50(10), 7915–7938, doi:10.1002/2013WR015233, 2014.
73. Werisch, S., J. Grundmann, H. Al-Dhuhli, E. Algharibi, and F. Lennartz, Multiobjective parameter estimation of hydraulic properties for a sandy soil in Oman, Environmental Earth Sciences, 72(12), 4935-4956, 2014.
74. Piscopo, A. N., J. R. Kasprzyk, and R. M. Neupauer, An iterative approach to multi-objective engineering design: Optimization of engineered injection and extraction for enhanced groundwater remediation, Environmental Modelling & Software, 69, 253-261, 2015.
75. Andréassian, V., F. Bourgin, L. Oudin, T. Mathevet, C. Perrin, J. Lerat, L. Coron, and L. Berthet, Seeking genericity in the selection of parameter sets: Impact on hydrological model efficiency, Water Resources Research, 50(10), 8356–8366, 2014.
76. Ficklin, D. L., and B. L. Barnhart, SWAT hydrologic model parameter uncertainty and its implications for hydroclimatic projections in snowmelt-dependent watersheds, Journal of Hydrology, 519(B), 2081–2090, 2014.
77. Yang, J., F. Castelli and Y. Chen, Multiobjective sensitivity analysis and optimization of distributed hydrologic model MOBIDIC, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4101-4112, 10.5194/hess-18-4101-2014, 2014.
78. #Matos, J.P., Hydraulic-hydrologic model for the Zambezi River using satellite data and artificial intelligence techniques, Communications du Laboratoire de Constructions Hydrauliques ISSN 1661-1179, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2014.
79. Dumedah, G., Toward essential union between evolutionary strategy and data assimilation for model diagnostics: An application for reducing the search space of optimization problems using hydrologic genome map, Environmental Modelling & Software, 69, 342-352, 2015.
80. Gao, W., H. C. Guo, and Y. Liu, Impact of calibration objective on hydrological model performance in ungauged watersheds, Journal of Hydrologic Engineering, 20(8), 04014086, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001116, 2015.
81. Koch, J., K. Høgh Jensen, and S. Stisen, Toward a true spatial model evaluation in distributed hydrological modeling: Kappa statistics, Fuzzy theory, and EOF analysis benchmarked by the human perception and evaluated against a modeling case study, Water Resources Research, 51(2), 1225–1246, doi:10.1002/2014WR016607, 2015.
82. #Perrin , C ., M.-H . Ramos , V. Andréassian , P. Nicolle , L. Crochemore , and R. Pushpalatha, Improved rainfall-runoff modelling tools for low-flow forecasting: Application to French catchments, Drought: Research and Science-Policy Interfacing, J. Andreu Alvarez, A. Solera, J. Paredes-Arquiola, D. Haro-Monteagudo, and H. van Lanen (editors), Chapter 38, 259–265, CRC Press, doi:10.1201/b18077-45, 2015.
83. Seong, C., Y. Her, and B. L. Benham, Automatic calibration tool for hydrologic simulation program-FORTRAN using a shuffled complex evolution algorithm, Water, 7, 503-527, doi:10.3390/w7020503, 2015.
84. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
85. Chang, C.-H., Development of ocean color algorithms for estimating chlorophyll-a concentrations and inherent optical properties using gene expression programming (GEP), Optics Express, 23(5), 5417-5437, doi:10.1364/OE.23.005417, 2015.
86. Hauduc, H., M.B. Neumann, D. Muschalla, V. Gamerith, S. Gillot, and P.A. Vanrolleghem, Efficiency criteria for environmental model quality assessment: A review and its application to wastewater treatment, Environmental Modelling and Software, 68, 196-204, doi:10.1016/j.envsoft.2015.02.004, 2015.
87. Peel, M. C., R. Srikanthan, T. A. McMahon, and D. J. Karoly, Approximating uncertainty of annual runoff and reservoir yield using stochastic replicates of global climate model data, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 1615-1639, doi:10.5194/hess-19-1615-2015, 2015.
88. Silvestro, F., S. Gabellani, R. Rudari, F. Delogu, P. Laiolo, P., and G. Boni, Uncertainty reduction and parameter estimation of a distributed hydrological model with ground and remote sensing data, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 1727-1751, doi:10.5194/hess-19-1727-2015, 2015.
89. Thirel, G., V. Andréassian, and C. Perrin, On the need to test hydrological models under changing conditions, Hydrological Sciences Journal, 60(7-8), 1165-1173, doi:10.1080/02626667.2015.1050027, 2015.
90. #Simmons, J. A., L. A. Marshall, I. L. Turner, K. D. Splinter, R. J. Cox, M. D. Harley, D. J. Hanslow, and M. A. Kinsela, A more rigorous approach to calibrating and assessing the uncertainty of coastal numerical models, Australasian Coasts & Ports Conference 2015, Auckland, New Zealand, 2015.
91. Hublart, P., D. Ruelland, A. Dezetter, and H. Jourde, Reducing structural uncertainty in conceptual hydrological modeling in the semi-arid Andes, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2295–2314, doi:10.5194/hess-19-2295-2015, 2015.
92. Chiew, F. H. S., and J. Vaze, Hydrologic nonstationarity and extrapolating models to predict the future: overview of session and proceeding, Proc. IAHS, 371, 17–21, doi:10.5194/piahs-371-17-2015, 2015.
93. Lazzaro, G., and G. Botter, Run-of-river power plants in Alpine regions: Whither optimal capacity?, Water Resources Research, 51(7), 5658–5676, doi:10.1002/2014WR016642, 2015.
94. Bardsley, W.E., V. Vetrova, and S. Liu, Toward creating simpler hydrological models: A LASSO subset selection approach, Environmental Modelling and Software, 72, 33-43, doi:10.1016/j.envsoft.2015.06.008, 2015.
95. Zhang, Y., G. Fu, B. Sun, S. Zhang, and B. Men, Simulation and classification of the impacts of projected climate change on flow regimes in the arid Hexi Corridor of Northwest China, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(15), 7429–7453, doi:10.1002/2015JD023294, 2015.
96. Piccolroaz, S., B. Majone, F. Palmieri, G. Cassiani, and A. Bellin, On the use of spatially distributed, time-lapse microgravity surveys to inform hydrological modeling, Water Resources Research, 51(9), 7270–7288, doi:10.1002/2015WR016994, 2015.
97. Gelleszun, M., P. Kreye and G. Meon, Lexicographic calibration strategy for efficient parameter estimation in highly resolved rainfall-runoff models, Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung, 59 (3), 84-95, 10.5675/HyWa_2015,3_1, 2015.
98. Doncieux, S., J. Liénard, B. Girard, M. Hamdaoui and J. Chaskalovic, Multi-objective analysis of computational models, arXiv:1507.06877, 2015.
99. Serpa, D., J. P. Nunes, J. Santos, E. Sampaio, R. Jacinto, S. Veiga, J. C. Lima, M. Moreira, J. Corte-Real, J. J. Keizer, and N. Abrantes, Impacts of climate and land use changes on the hydrological and erosion processes of two contrasting Mediterranean catchments, Science of the Total Environment, 538, 64-77, doi:10.1016/j.scitotenv.2015.08.033, 2015.
100. #Sun, N.-Z., and A. Sun, Multiobjective inversion and regularization, Model Calibration and Parameter Estimation for Environmental and Water Resource Systems, 69-105, 2015.
101. #Cho, H.-J., M. C. Hwang, and C. C. Hsu, A calibration framework of a mixed-traffic signal optimization model by multi-objective evolutionary approach, MSV'15 - The 12th International Conference on Modeling, Simulation and Visualization Methods, 44-47, Las Vegas, 2015.
102. Inzoli, S., and M. Giudici, A comparison between single- and multi-objective optimization to fit spectral induced polarization data from laboratory measurements on alluvial sediments, Journal of Applied Geophysics, 122, 149-158, doi:10.1016/j.jappgeo.2015.09.017, 2015.
103. Sikorska, A.E., D. Del Giudice, K. Banasik, and J. Rieckermann, The value of streamflow data in improving TSS predictions - Bayesian multi-objective calibration, Journal of Hydrology, 530, 241–254, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.09.051, 2015.
104. Zhang, Y. Y., Q. X. Shao, A. Z. Ye, H. T. Xing, and J. Xia, Integrated water system simulation by considering hydrological and biogeochemical processes: model development, parameter sensitivity and autocalibration, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 529-553, doi:10.5194/hess-20-529-2016, 2016.
105. #Ward, A. D., S. W. Trimble, S. R. Burckhard, and J. G. Lyon, Environmental Hydrology, 3rd edition, CRC Press, 2016.
106. Hughes, J. D., S. S. H. Kim, D. Dutta, and J. Vaze, Optimisation of a multiple gauge, regulated river–system model. A system approach, Hydrological Processes, 30(12), 1955-1967, doi:10.1002/hyp.10752, 2016.
107. Fernández-Rodríguez, S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Quercus long-term pollen season trends in the southwest of the Iberian Peninsula, Process Safety and Environmental Protection, 101, 152–159, doi:10.1016/j.psep.2015.11.008, 2016.
108. Chang, C.-H., J. F. Harrison, and Y.‐C. Huang, Modeling typhoon‐induced alterations on river sediment transport and turbidity based on dynamic landslide inventories: Gaoping river basin, Taiwan, Water, 7, 6910–6930, doi:10.3390/w7126666, 2015.
109. Houska, T., P. Kraft, A. Chamorro-Chavez, and L. Breuer, SPOTting model parameters using a ready-made Python package, PLoS ONE 10(12), e0145180, doi:10.1371/journal.pone.0145180, 2015.
110. Guo, S., C. Xu, H. Chen, and D. Liu, Review and assessment of interaction between watershed hydrology and society system, Journal of Water Resources Research, 5(1), 1-15, doi:10.12677/jwrr.2016.51001, 2016.
111. Oni, S. K., M. N. Futter, J. L. J. Ledesma, C. Teutschbein, J. Buttle, and H. Laudon, Using dry and wet hydroclimatic extremes to guide future hydrologic predictions, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 2811-2825, doi:10.5194/hess-2016-7, 2016.
112. Le Bourgeois, O., C. Bouvier, P. Brunet, and P.-A. Ayral, Inverse modeling of soil water content to estimate the hydraulic properties of a shallow soil and the associated weathered bedrock, Journal of Hydrology, 541, 116-126, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.067, 2016.
113. Silva-Palacios, I., S. Fernández-Rodríguez, P. Durán-Barroso, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Temporal modelling and forecasting of the airborne pollen of Cupressaceae on the southwestern Iberian Peninsula, International Journal of Biometeorology, 60(2), 297-306, doi:10.1007/s00484-015-1026-6, 2016.
114. Fowler, K. J. A., M. C. Peel, A. W. Western, L. Zhang, and T. J. Peterson, Simulating runoff under changing climatic conditions: Revisiting an apparent deficiency of conceptual rainfall-runoff models, Water Resources Research, 52(3), 1820–1846, doi:10.1002/2015WR018068, 2016.
115. Dariane , A. B., and M. M. Javadianzadeh, Towards an efficient rainfall–runoff model through partitioning scheme, Water, 8, 63; doi:10.3390/w8020063, 2016.
116. Fernández-Rodríguez , S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Regional forecast model for the Olea pollen season in Extremadura (SW Spain), International Journal of Biometeorology, 60(10), 1509-1517, doi:10.1007/s00484-016-1141-z, 2016.
117. #Tian, F., Y. Sun, H. Hu, and H. Li, Searching for an optimized single-objective function matching multiple objectives with automatic calibration of hydrological models, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-88, 2016.
118. Smith, A., C. Welch, and T. Stadnyk, Assessment of a lumped coupled flow-isotope model in data scarce Boreal catchments, Hydrological Processes, doi:10.1002/hyp.10835, 2016.
119. Rogelis, M. C., M. Werner, N. Obregón, and N. Wright, Hydrological model assessment for flood early warning in a tropical high mountain basin, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-30, 2016.
120. Senapati, N., P.-E. Jansson, P. Smith, and A. Chabbi, Modelling heat, water and carbon fluxes in mown grassland under multi-objective and multi-criteria constraints, Environmental Modelling & Software, 80, 201-224, doi:10.1016/j.envsoft.2016.02.025, 2016.
121. Pathiraja, S., L. Marshall, A. Sharma, and H. Moradkhani, Hydrologic modeling in dynamic catchments: A data assimilation approach, Water Resources Research, 52(5), 3350–3372, doi:10.1002/2015WR017192, 2016.
122. Seibert, S. P., U. Ehret, and E. Zehe, Disentangling timing and amplitude errors in streamflow simulations, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 3745–3763, doi:10.5194/hess-2016-145, 2016.
123. #Echevarría , Y., L. Sánchez, and C. Blanco, Assessment of multi-objective optimization algorithms for parametric identification of a Li-Ion Battery model, Hybrid Artificial Intelligent Systems, Vol. 9648, Lecture Notes in Computer Science, 250-260, doi: 10.1007/978-3-319-32034-2_21, 2016.
124. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, 75:777, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.
125. Zhang, Y., Q. Shao, and J. A. Taylor, A balanced calibration of water quantity and quality by multi-objective optimization for integrated water system model, Journal of Hydrology, 538, 802-816, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.05.001, 2016.
126. Zhang, Y., Q. Shao, S. Zhang, X. Zhai, and D. She, Multi-metric calibration of hydrological model to capture overall flow regimes, Journal of Hydrology, 539, 525–538, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.05.053, 2016.
127. Hitsov, I., L. Eykens, K. De Sitter, C. Dotremont, L. Pinoy, B. Van der Bruggen, and I. Nopens, Calibration and analysis of a direct contact membrane distillation model using Monte Carlo filtering, Journal of Membrane Science, 515, 63–78, doi:10.1016/j.memsci.2016.05.041, 2016.
128. Fernández-Rodríguez, S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, and Á. Gonzalo-Garijo, Forecast model of allergenic hazard using trends of Poaceae airborne pollen over an urban area in SW Iberian Peninsula (Europe), Natural Hazards, 84(1), 121-137, doi:10.1007/s11069-016-2411-0, 2016.
129. Yen, H., M. J. White, J. G. Arnold, S. C. Keitzer, M.-V. V. Johnson, J. D. Atwood, P. Daggupati, M. E. Herbert, S. P. Sowa, S. A. Ludsin, D. M. Robertson, R. Srinivasan, and C. A. Rewa, Western Lake Erie Basin: Soft-data-constrained, NHDPlus resolution watershed modeling and exploration of applicable conservation scenarios, Science of the Total Environment, 569-570, 1265–1281, doi:10.1016/j.scitotenv.2016.06.202, 2016.
130. Yu, X., C. Duffy, Y. Zhang, G. Bhatt, and Y. Shi, Virtual experiments guide calibration strategies for a real-world watershed application of coupled surface-subsurface modeling, Journal of Hydrologic Engineering, 04016043, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001431, 2016.
131. Davison, B., A. Pietroniro, V. Fortin, R. Leconte, M. Mamo, and M. K. Yau, What is missing from the prescription of hydrology for land surface schemes?, Journal of Hydrometeorology, 17(7), 2013-2039, doi:10.1175/JHM-D-15-0172.1, 2016.
132. Mendez, M., and L. Calvo-Valverde, Development of the HBV-TEC hydrological model, Procedia Engineering, 154, 1116-1123, doi:10.1016/j.proeng.2016.07.521, 2016.
133. Huo, J., L. Liu, and Y. Zhang, Comparative research of optimization algorithms for parameters calibration of watershed hydrological model, Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 16(3), 653-669, doi:10.3233/JCM-160647, 2016.
134. #Hernández, F. and X., Liang, X., Hybridizing sequential and variational data assimilation for robust high-resolution hydrologic forecasting, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-454, 2016.
135. Pagel, H., C. Poll, J. Ingwersen, E. Kandeler, and T. Streck, Modeling coupled pesticide degradation and organic matter turnover: From gene abundance to process rates, Soil Biology and Biochemistry, 103, 349-364, doi:10.1016/j.soilbio.2016.09.014, 2016.
136. Bisselink, B., M. Zambrano-Bigiarini, P. Burek, and A. de Roo, Assessing the role of uncertain precipitation estimates on the robustness of hydrological model parameters under highly variable climate conditions, Journal of Hydrology: Regional Studies, 8, 112-129, doi:10.1016/j.ejrh.2016.09.003, 2016.
137. Vernier, F., O. Leccia-Phelpin, J.-M. Lescot, S. Minette, A. Miralles, D. Barberis, C. Scordia, V. Kuentz-Simonet, and J.-P. Tonneau, Integrated modeling of agricultural scenarios (IMAS) to support pesticide action plans: the case of the Coulonge drinking water catchment area (SW France), Environmental Science and Pollution Research, 24(8), 6923–6950, doi:10.1007/s11356-016-7657-2, 2017.
138. Piotrowski, A. P., M. J. Napiorkowski, J. J. Napiorkowski, M. Osuch, and Z. W. Kundzewicz, Are modern metaheuristics successful in calibrating simple conceptual rainfall–runoff models?, Hydrological Sciences Journal, 62(4), 606-625, doi:10.1080/02626667.2016.1234712, 2017.
139. #De Paola, F., M. Giugni, and F. Pugliese, A harmony-based calibration tool for urban drainage systems, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management, doi:10.1680/jwama.16.00057, 2016.
140. #Meza, G. R., X. B. Ferragud, J. S. Saez, and J. M. H. Durá, Background on multiobjective optimization for controller tuning, Controller Tuning with Evolutionary Multiobjective Optimization - A Holistic Multiobjective Optimization Design Procedure, Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering, Vol. 85, 23-58, doi:10.1007/978-3-319-41301-3_2, 2017.
141. Seiller, G., R. Roy, and F. Anctil, Influence of three common calibration metrics on the diagnosis of climate change impacts on water resources, Journal of Hydrology, 547, 280–295, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.02.004, 2017.
142. Chang, Y., J. Wu, G. Jiang, and Z. Kang, Identification of the dominant hydrological process and appropriate model structure of a karst catchment through stepwise simplification of a complex conceptual model, Journal of Hydrology, 548, 75-87, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.02.050, 2017.
143. #Zavala, G. R., and A. N. Urbaneja, QOM, Modelo hidrológico simple para abstraer volúmenes de Iluvia, XXVI Congreso Nacional del Agua, Córdoba, Argentina, 2017.
144. Jung, D., Y. H. Choi, and J. H. Kim, Multiobjective automatic parameter calibration of a hydrological model, Water, 9(3), 187, doi:10.3390/w9030187, 2017.
145. Pouget, D. P., A. Vera, M. Villacís, T. Condom, M. Escobar, P. Le Goulven, and R. Calvez, Glacio-hydrological modelling and water resources management in the Ecuadorian Andes: the example of Quito, Hydrological Sciences Journal, 62(3), 431-446, doi:10.1080/02626667.2015.1131988, 2017.
146. Chen, J., R. Arsenault, and F. P. Brissette, An experimental approach to reduce the parametric dimensionality for rainfall–runoff models, Hydrology Research, 48(1), 48-65, doi:10.2166/nh.2016.145, 2017.
147. Aphale, O., and D. J. Tonjes, Multimodel validity assessment of groundwater flow simulation models using area metric approach, Groundwater, 55(2), 219–226, doi:10.1111/gwat.12470, 2017.
148. Simmons, J. A., M. D. Harley, L. A. Marshall, I. L. Turner, K. D. Splinter, and R. J. Cox, Calibrating and assessing uncertainty in coastal numerical models, Coastal Engineering, 125, 28-41, doi:10.1016/j.coastaleng.2017.04.005, 2017.
149. Stahn, P., S. Busch, T. Salzmann, B. Eichler-Löbermann, and K. Miegel, Combining global sensitivity analysis and multiobjective optimisation to estimate soil hydraulic properties and representations of various sole and mixed crops for the agro-hydrological SWAP model, Environmental Earth Sciences, 76, 367, doi:10.1007/s12665-017-6701-y, 2017.
150. Kiesel, J., B. Guse, M. Pfannerstill, K. Kakouei, S. C. Jähnig, and N. Fohrer, Improving hydrological model optimization for riverine species, Ecological Indicators, 80, 376–385, doi:10.1016/j.ecolind.2017.04.032, 2017.
151. Poncelet, C., R. Merz, B. Merz, J. Parajka, L. Oudin, V. Andréassian, and C. Perrin, Process-based interpretation of conceptual hydrological model performance using a multinational catchment set, Water Resources Research, 53(8), 7247–7268, doi:10.1002/2016WR019991, 2017.
152. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.
153. Gelleszun, M., P. Kreye, and G. Meon, Representative parameter estimation for hydrological models using a lexicographic calibration strategy, Journal of Hydrology, 553, 722-734, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.08.015, 2017.
154. #Li, H. X., Y. Q. Zhang, G. H. Qin, and L.R. Cao, Multi-objective calibration of Xinanjiang model by using streamflow and evapotranspiration data, Proceedings of 22nd International Congress on Modelling and Simulation, 1843-1849, Hobart, Tasmania, Australia, 2017.
155. Tang, Y., L. Marshall, A. Sharma, and H. Ajami, A Bayesian alternative for multi-objective ecohydrological model specification, Journal of Hydrology, 556, 25-38, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.07.040, 2018.
156. Fernández-Rodríguez, S., P. Durán-Barroso, I. Silva-Palacios, R. Tormo-Molina, J. M. Maya-Manzano, Á. Gonzalo-Garijo, and A. Monroy-Colin, Environmental assessment of allergenic risk provoked by airborne grass pollen through forecast model in a Mediterranean region, Journal of Cleaner Production, 176, 1304-1315, doi:10.1016/j.jclepro.2017.11.226, 2018.
157. Alipour, M. H., and K. M. Kibler, A framework for streamflow prediction in the world’s most severely data-limited regions: test of applicability and performance in a poorly-gauged region of China, Journal of Hydrology, 557, 41-54, doi:10.1016/j.jhydrol.2017.12.019, 2018.
158. #Kumarasamy, K., and P. Belmont, Multiple domain evaluation of watershed hydrology models, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-121, 2017.
159. Kuppel, S., D. Tetzlaff, M. Maneta, and C. Soulsby, What can we learn from multi-data calibration of a process-based ecohydrological model? Environmental Modelling and Software, 101, 301–316, doi:10.1016/j.envsoft.2018.01.001, 2018.
160. De Paola, F., M. Giugni, and F. Pugliese, A harmony-based calibration tool for urban drainage systems, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Water Management, 171(1), 30-41, doi:10.1680/jwama.16.00057, 2018.
161. Zhang, R., J. Liu, H. Gao, and G. Mao, Can multi-objective calibration of streamflow guarantee better hydrological model accuracy?, Journal of Hydroinformatics, 20(3), 687-698, doi:10.2166/hydro.2018.131, 2018.
162. De Lavenne, A., and V. Andréassian, Impact of climate seasonality on catchment yield: A parameterization for commonly-used water balance formulas, Journal of Hydrology, 558, 266–274, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.01.009, 2018.
163. Shokri, A., J. P. Walker, A. van Dijk, A. J. Wright, and V. R.N. Pauwels, Application of the patient rule induction method to detect hydrologic model behavioural parameters and quantify uncertainty, Hydrological Processes, 32(8), 1005-1025, doi:10.1002/hyp.11464, 2018.
164. Mostafaie, A., E. Forootan, A. Safari, and M. Schumacher, Comparing multi-objective optimization techniques to calibrate a conceptual hydrological model using in situ runoff and daily GRACE data, Computational Geosciences, 22(3), 789–814, doi:10.1007/s10596-018-9726-8, 2018.
165. Jehn, F. U., L. Breuer, T. Houska, K. Bestian, and P. Kraft, Incremental model breakdown to assess the multi-hypotheses problem, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 4565-4581, doi:10.5194/hess-2017-691, 2018.
166. He, Z., S. Vorogushyn, K. Unger-Shayesteh, A. Gafurov, O. Kalashnikova, E. Omorova, and B. Merz, The value of hydrograph partitioning curves for calibrating hydrological models in glacierized basins, Water Resources Research, 54(3), 2336-2361, doi:10.1002/2017WR021966, 2018.
167. Huang, X., C. Wang, and Z. Li, A near real-time flood-mapping approach by integrating social media and post-event satellite imagery, Annals of GIS, 24(3), 113-123, doi:10.1080/19475683.2018.1450787, 2018.
168. Her, Y., and C. Seong, Responses of hydrological model equifinality, uncertainty, and performance to multi-objective parameter calibration, Journal of Hydroinformatics, 20(4), 864-885, doi:10.2166/hydro.2018.108, 2018.
169. Tweldebrahn, A. T., J. F. Burkhart, and T. V. Schuler, Parameter uncertainty analysis for an operational hydrological model using residual based and limits of acceptability approaches, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 5021-5039, doi:10.5194/hess-2018-158, 2018.
170. Fowler, K., M. Peel, A. Western, and L. Zhang, Improved rainfall‐runoff calibration for drying climate: choice of objective function, Water Resources Research, 54(5), 3392-3408, doi:10.1029/2017WR022466, 2018.
171. Rajib, A., V. Merwade, and Z. Yu, Rationale and efficacy of assimilating remotely sensed potential evapotranspiration for reduced uncertainty of hydrologic models, Water Resources Research, 54(7), 4615-4637, doi:10.1029/2017WR021147, 2018.
172. Yang, B., Y. Chen, X. Chen, M. Liu, and L. Gao, HSPF runoff simulation and optimization based on PEST automatic calibration, Science of Soil and Water Conservation, 16(2), 9-16, doi:10.16843/j.sswc.2018.02.002, 2018.
173. Kumarasamy, K., and P. Belmont, Calibration parameter selection and watershed hydrology model evaluation in time and frequency domains, Water, 10(6), 710, doi:10.3390/w10060710, 2018.
174. Safari , A. R., and A. R. Mostafaie, Using satellite gravimetric data for optimizing the performance of a simple hydrological model via multi-objective evolutionary algorithms, Journal of Geomatics Science and Technology, 8(1), 1-18, 2018.
175. #Kavetski, D., Parameter estimation and predictive uncertainty quantification in hydrological modelling, Handbook of Hydrometeorological Ensemble Forecasting, Duan Q., Pappenberger F., Thielen J., Wood A., Cloke H., Schaake J. (eds.), Springer, Berlin, Heidelberg, doi:10.1007/978-3-642-40457-3_25-1, 2018.
176. Schattan, P., G. Baroni, S. Oswald, C. Fey, J. Schöber, & S. Achleitner, Vom punkt zur fläche in der messung des wasseräquivalents der schneedecke – Mehrwert von cosmic-ray neutron sensoren in der regionalen schneemodellierung, Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 70(9-10), 497-506, doi:10.1007/s00506-018-0500-x, 2018.
177. Hernandez-Suarez, J. S., A. P. Nejadhashemi, I. M. Kropp, M. Abouali, Z. Zhang, and K. Deb, Evaluation of the impacts of hydrologic model calibration methods on predictability of ecologically-relevant hydrologic indices, Journal of Hydrology, 564, 758-772, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.07.056, 2018.
178. Gan, Y., X-Z. Liang, Q. Duan, A. Ye, Z. Di, Y. Hong, and J. Li, A systematic assessment and reduction of parametric uncertainties for a distributed hydrological model, Journal of Hydrology, 564, 697-711, doi:10.1016/j.jhydrol.2018.07.055, 2018
179. Qi, W., C. Zhang, G. Fu, C. Sweetapple, and Y. Liu, Impact of robustness of hydrological model parameters on flood prediction uncertainty, Journal of Flood Risk Management, doi:10.1111/jfr3.12488, 2018.
180. Wang, Q., Q. Zhou, X. Lei, and D. A. Savić, Comparison of multiobjective optimization methods applied to urban drainage adaptation problems, Journal of Water Resources Planning and Management, 144(11), 04018070, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000996, 2018.
181. #Xie, H., M. Matranga, and J. Mateo-Sagasta, The role of models, More people, more food, worse water? A global review of water pollution from agriculture, J. Mateo-Sagasta, S. M. Zadeh, and H. Turral (editors), Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2018.
182. Read, M. N., K. Alden, J. Timmis, and P. S. Andrews, Strategies for calibrating models of biology, Briefings in Bioinformatics, bby092, doi:10.1093/bib/bby092, 2018.
183. Chilkoti, V., T. Bolisetti, and R. Balachandar, Multi-objective autocalibration of SWAT model for improved low flow performance for a small snowfed catchment, Hydrological Sciences Journal, 63(10), 1482-1501, doi:10.1080/02626667.2018.1505047, 2018.
184. Rajib, A., G. R. Evenson, H. E. Golden, and C. R. Lane, Hydrologic model predictability improves with spatially explicit calibration using remotely sensed evapotranspiration and biophysical parameters, Journal of Hydrology, 567, 668-683, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.10.024, 2018.
185. Cheng, Q.-B., X. Chen, J. Wang, Z.-C. Zhang, R.-R. Zhang, Y.-Y. Xie, C. Reinhardt-Imjela, and A. Schulte, The use of river flow discharge and sediment load for multi-objective calibration of SWAT based on the Bayesian inference, Water, 10(11), 1662, doi:10.3390/w10111662, 2018.
186. Thornton, J. M., G. Mariethoz, and P. Brunner, A 3D geological model of a structurally complex Alpine region as a basis for interdisciplinary research, Scientific Data, 5, 180238, doi:10.1038/sdata.2018.238, 2018.
187. Hernández, F., and X. Liang, Hybridizing Bayesian and variational data assimilation for high-resolution hydrologic forecasting, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 5759-5779, doi:10.5194/hess-22-5759-2018, 2018.
188. Pool, S., M. Vis., and J. Seibert, Evaluating model performance: towards a non-parametric variant of the Kling-Gupta efficiency, Hydrological Sciences Journal, 63(13-14), 1941-1953, doi:10.1080/02626667.2018.1552002, 2018.
189. Huo, J., and L. Liu, Application research of multi-objective Artificial Bee Colony optimization algorithm for parameters calibration of hydrological model, Neural Computing and Applications, 31(9), 4715-4732, doi:10.1007/s00521-018-3483-4, 2019.
190. Visser-Quinn, A., L. Beevers, and S. Patidar, Replication of ecologically relevant hydrological indicators following a covariance approach to hydrological model parameterisation, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 3279–3303, doi:10.5194/hess-2018-536, 2019.
191. Menegazzo, T.A.S., A.M. Soares Junior., B.T. Mota, Né. Henderson, and A.P. Pires, Application of an equation of state incorporating association to alcohols up to decanol, Fluid Phase Equilibria, 482, 24-37, doi:10.1016/j.fluid.2018.10.015, 2019.
192. Smith, K. A., L. J. Barker, M. Tanguy, S. Parry, S. Harrigan, T. P. Legg, C. Prudhomme, and J. Hannaford, A multi-objective ensemble approach to hydrological modelling in the UK: An application to historic drought reconstruction, Hydrology and Earth System Sciences, 23, 3279–3303, doi:10.5194/hess-23-3279-2019, 2019.
193. Knoben, W. J. M., J. E. Freer, K. J. A. Fowler, M. C. Peel, and R. A. Woods, Modular Assessment of Rainfall-Runoff Models Toolbox (MARRMoT) v1.0: an open- source, extendable framework providing implementations of 46 conceptual hydrologic models as continuous space-state formulations, Geoscientific Model Development, 12, 2463-2480, doi:10.5194/gmd-2018-332, 2019.
194. #Singh, R., and B. Biswal, Assessing the impact of climate change on water resources: The challenge posed by a multitude of options, Hydrology in a Changing World: Challenges in Modeling, Singh S., Dhanya C. (eds), 185-204, Springer Water, doi:10.1007/978-3-030-02197-9_9, 2019.
195. Obergfell, C., M. Bakker, and K. Maas, Estimation of average diffuse aquifer recharge using time series modeling of groundwater heads, Water Resources Research, 55(3), 2194-2210, doi:10.1029/2018WR024235, 2019.
196. Abbaszadeh, P., H. Moradkhani, and D. N. Daescu, The quest for model uncertainty quantification: A hybrid ensemble and variational data assimilation framework, Water Resources Research, 55(3), 2407-2431, doi:10.1029/2018WR023629, 2019.
197. Chilkoti, V., T. Bolisetti, and R. Balachandar, Diagnostic evaluation of hydrologic models employing flow duration curve, Journal of Hydrologic Engineering, 24(6), 05019009, doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001778, 2019.
198. Kreye, P., M. Gelleszun, and G. Meon, Parameter identification in hydrological models using groundwater-level measurements and satellite-based soil moisture, Hydrological Sciences Journal, 64(6), 633-652, doi:10.1080/02626667.2019.1599120, 2019.
199. Sauerland, V., I. Kriest, A. Oschlies, and A. Srivastav, Multi-objective calibration of a global biogeochemical ocean model against nutrients, oxygen, and oxygen minimum zones, Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 11(5), 1285-1308, doi:10.1029/2018MS001510, 2019.
200. Birhanu, D., H. Kim, and C. Jang, Effectiveness of introducing crop coefficient and leaf area index to enhance evapotranspiration simulations in hydrologic models, Hydrological Processes, 33(16), 2206-2226, doi:10.1002/hyp.13464, 2019.
201. #Hernández, F., and X. Liang, Efficient data assimilation in high-dimensional hydrologic modeling through optimal spatial clustering, World Environmental and Water Resources Congress 2019, doi:10.1061/9780784482339.034, 2019.
202. Koppa, A., M. Gebremichael, W. W.-G. Yeh, Multivariate calibration of large scale hydrologic models: The necessity and value of a Pareto optimal approach, Advances in Water Resources, 130, 129-146, doi:10.1016/j.advwatres.2019.06.005, 2019.
203. Bomhof, J., B. A. Tolson, and N. Kouwen, Comparing single and multi-objective hydrologic model calibration considering reservoir inflow and streamflow observations, Canadian Water Resources Journal, doi:10.1080/07011784.2019.1623077, 2019.
204. Khatami, S., M. C. Peel, T. J. Peterson, and A. W. Western, Flux mapping: a new approach to evaluating model process representation under uncertainty, Water Resources Research, doi:10.1029/2018WR023750, 2019.
205. Abdullah, J., N. S. Muhammad, S. A. Muhammad, N. F. M. Amin, and W. Tahir, Research trends in hydrological modelling, Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 81(4), 1–11, doi:10.11113/jt.v81.13080, 2019.
206. Tian, F., H. Hu, Y. Sun, H. Li, and H. Lu, Searching for an optimized single-objective function matching multiple objectives with automatic calibration of hydrological models, Chinese Geographical Science, 29, doi:10.1007/s11769-019-1068-5, 2019.
207. Monteil, C., F. Zaoui, N. Le Moine, N., and F. Hendrickx, Technical note: the caRamel R package for Automatic Calibration by Evolutionary Multi Objective Algorithm, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2019-259, 2019.
208. Guillaume, J. H. A., J. D. Jakeman, S. Marsili-Libelli, M. Asher, P. Brunner, B. Croke, M. C. Hill, A. J. Jakeman, K. J. Keesman, S. Razavi, and J. D. Stigter, Introductory overview of identifiability analysis: A guide to evaluating whether you have the right type of data for your modeling purpose, Environmental Modelling and Software, 119, 418-432, doi:10.1016/j.envsoft.2019.07.007, 2019.
209. Gobeyn, S., and P. L. M. Goethals, Multi-objective optimisation of species distribution models for river management, Water Research, 163, 114863, doi:10.1016/j.watres.2019.114863, 2019.
210. Dumedah, G., Hydro genome mapping: An approach for the diagnosis, evaluation and improving prediction capability of hydro-meteorological models, Water Resources Management, 33(11), 3851-3872, doi:10.1007/s11269-019-02336-2, 2019.
211. Qi, W., C. Zhang, G. Fu, C. Sweetapple, and Y. Liu, Impact of robustness of hydrological model parameters on flood prediction uncertainty, Journal of Flood Risk Management, 12(S1), e12488, doi:10.1111/jfr3.12488, 2019.
212. Soares Jr., A. M., N. Henderson, B. T. Mota, A. P. Pires, and V. D. Ramos, A new pot still distillation model approach with parameter estimation by multi-objective optimization, Computers & Chemical Engineering, 130, 106570, doi:10.1016/j.compchemeng.2019.106570, 2019.
213. Sahraei, S., M. Asadzadeh, and M. Shafii, Toward effective many-objective optimization: Rounded-archiving, Environmental Modelling and Software, 122, 104535, doi:10.1016/j.envsoft.2019.104535, 2019.
214. #Ghahramani, A., R. Anderson, and A. Doherty, Developing HowLeaky Platform for Improved Governance, Facilitation of Development, and Open Reproducible Science, USQ Centre for Sustainable Agricultural Systems, Final technical report for the Department of Environment and Science, Queensland Government, 2019.
215. Song, J.-H., Y. Her, K. Suh, M.-S. Kang, and H. Kim, Regionalization of a rainfall-runoff model: Limitations and potentials, Water, 11(11), 2257, doi:10.3390/w11112257, 2019.
216. Tababaee, M. R., A. Salehpourjam, and S. A. Hosseini, Presenting a new approach to increase the efficiency of the sediment rating curve model in estimating suspended sediment load in watersheds (case study: Mahabad-Chai River, Lake Urmia Basin, West Azarbayejan Province, Iran), Journal of Watershed Management Research, 10(19), 193, 2019.
217. Mahévas, S., V. Picheny, P. Lambert, N. Dumoulin, L. Rouan, J. Soulié, D. Brockhoff, S. Lehuta, R. Le Riche, R. Faivre, and H. Drouineau, A practical guide for conducting calibration and decision-making optimisation with complex ecological models, Preprints 2019, 2019120249, doi:10.20944/preprints201912.0249.v1, 2019.
218. Birkel, C., and A. C. Barahona, Rainfall-runoff modeling: a brief overview, Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, doi:10.1016/B978-0-12-409548-9.11595-7, 2019.
219. #Brès, A., F. Amblard, J. Page, S. Hauer, and A. Shadrina, Now it looks more real – A study of metrics and resolution for the calibration of dynamic simulation, Building Simulation 2019, 16th IBPSA International Conference and Exhibition, Rome, 2019.
220. Nemri, S., and C. Kinnard, Comparing calibration strategies of a conceptual snow hydrology model and their impact on model performance and parameter identifiability, Journal of Hydrology, 582, 124474, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124474, 2020.
221. Behrouz, M. S., Z. Zhu, L. S. Matott, and A. J. Rabideau, A new tool for automatic calibration of the Storm Water Management Model (SWMM), Journal of Hydrology, 581, 124436, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124436, 2020.
222. Zavala, G. R., J. García-Nieto, and A. J. Nebro, Qom—A new hydrologic prediction model enhanced with multi-objective optimization, Applied Sciences, 10(1), 251, doi:10.3390/app10010251, 2020.
223. Budhathoki, S., P. Rokaya, K.-E. Lindenschmidt, and B. Davison, A multi-objective calibration approach using in-situ soil moisture data for improved hydrological simulation of the Prairies, Hydrological Sciences Journal, 65(4), 638-649, doi:10.1080/02626667.2020.1715982, 2020.
224. Adeyeri, O. E., P. Laux, J. Arnault, A. E. Lawin, and H. Kunstmann, Conceptual hydrological model calibration using multi-objective optimization techniques over the transboundary Komadugu-Yobe basin, Lake Chad Area, West Africa, Journal of Hydrology: Regional Studies, 27, 100655, doi:10.1016/j.ejrh.2019.100655, 2020.
225. Dembélé, M., M. Hrachowitz, H.G. Savenije, G. Mariéthoz, and B. Schaefli, Improving the predictive skill of a distributed hydrological model by calibration on spatial patterns with multiple satellite datasets, Water Resources Research, 56(1), e2019WR026085, doi:10.1029/2019WR026085, 2020.
226. Read, M. N., K. Alden, J. Timmis, and P. S. Andrews, Strategies for calibrating models of biology, Briefings in Bioinformatics, 21(1), 24–35, doi:10.1093/bib/bby092, 2020.
227. Guse, B., J. Kiesel, M. Pfannerstill, and N. Fohrer, Assessing parameter identifiability for multiple performance criteria to constrain model parameters, Hydrological Sciences Journal, 65(7), 1158-1172 , doi:10.1080/02626667.2020.1734204, 2020.
228. Kwakye, S. O., and A. Bárdossy, Hydrological modelling in data-scarce catchments: Black Volta basin in West Africa, SN Applied Sciences, 2, 628, doi:10.1007/s42452-020-2454-4, 2020.
229. #Gelleszun, M., P. Kreye, and G. Meon, Robuste Parameterschätzung und eine effiziente Unsicherheitsanalyse in großskaligen hydrologischen Modellanwendungen, Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Optimierung von Planungsprozessen im Wasserbau, 383-392, Dresden, Germany, 2020.
230. Sun, R., F. Hernández, X. Liang, and H. Yuan, A calibration framework for high-resolution hydrological models using a multiresolution and heterogeneous strategy, 2020.
231. Song, J.-H., Y. Her, S. Hwang, and M.-S. Kang, Uncertainty in irrigation return flow estimation: Comparing conceptual and physically-based parameterization approaches, Water, 12(4), 1125, doi:10.3390/w12041125, 2020.
232. Ghahramani, A., D. M. Freebairn, D. R. Sena, J. L. Cutajar, and D. M. Silburn, A pragmatic parameterisation and calibration approach to model hydrology and water quality of agricultural landscapes and catchments, Environmental Modelling and Software, 104733, doi:10.1016/j.envsoft.2020.104733, 2020.
233. #Rogelis, M. C., Operational Flood Forecasting, Warning and Response for Multi-Scale Flood Risks in Developing Cities, CRC Press, London, doi:10.1201/9780138745011, 2020.
234. Ögmundarson, O., S. Sukumara, M. J. Herrgård, and P. Fantke, Combining environmental and economic performance for bioprocess optimization, Trends in Biotechnology, doi:10.1016/j.tibtech.2020.04.011, 2020.
235. Monteil, C., F. Zaoui, N. Le Moine, and F. Hendrickx, Multi-objective calibration by combination of stochastic and gradient-like parameter generation rules – the caRamel algorithm, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 3189-3209, 10.5194/hess-24-3189-2020, 2020.
236. Dembélé, M., N. Ceperley, S. J. Zwart, E. Salvadore, G. Mariethoz, and B. Schaefli, Potential of satellite and reanalysis evaporation datasets for hydrological modelling under various model calibration strategies, Advances in Water Resources, 143, 103667, doi:10.1016/j.advwatres.2020.103667, 2020.
237. Rajib, A., I. L. Kim, H. E. Golden, C. R. Lane, S. V. Kumar, Z. Yu, and S. Jeyalakshmi, Watershed modeling with remotely sensed big data: MODIS Leaf Area Index improves hydrology and water quality predictions, Remote Sensing, 12(3), 2148, doi:10.3390/rs12132148, 2020.
238. Chen, W., D. Nover, H. Yen, Y. Xia, B. He, W. Sun, and J. Viers, Exploring the multiscale hydrologic regulation of multipond systems in a humid agricultural catchment, Water Research, 184, 115987, doi:10.1016/j.watres.2020.115987, 2020.
239. Watson, A., S. Kralisch, A. Künne, M. Fink, and J. Miller, Impact of precipitation data density and duration on simulated flow dynamics and implications for ecohydrological modelling in semi-arid catchments in Southern Africa, Journal of Hydrology, 590, 125280, doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125280, 2020.
240. Naha, S., M. A. Rico-Ramirez, R. and Rosolem, Quantifying the impact of land cover changes on hydrological extremes in India, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2020-220, 2020.
241. Chilkoti, V., T. Bolisetti, and R. Balachandar, Investigating the role of hydrological model parameter uncertainties in future streamflow projections, Journal of Hydrologic Engineering, 25(10), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001994, 2020.
242. Petroselli, A., A generalization of the EBA4SUB rainfall–runoff model considering surface and subsurface flow, Hydrological Sciences Journal, 65(14), 2390-2401, doi:10.1080/02626667.2020.1810856, 2020.
243. Williams, T. G., S. D. Guikema, D. G.Brown, and A. Agrawal, Assessing model equifinality for robust policy analysis in complex socio-environmental systems, Environmental Modelling & Software, 134, 104831, doi:10.1016/j.envsoft.2020.104831, 2020.
244. Khanarmuei, M., K. Suara, J. Sumihar, and R. J. Brown, Hydrodynamic modelling and model sensitivities to bed roughness and bathymetry offset in a micro-tidal estuary, Journal of Hydroinformatics, 22(6), 1536-1553, doi:10.2166/hydro.2020.102, 2020.
245. Lamontagne, J. R., C. A. Barber, and R. M. Vogel, Improved estimators of model performance efficiency for skewed hydrologic data, Water Resources Research, 56(9), e2020WR027101, doi:10.1029/2020WR027101, 2020.
246. de Lima Ferreira, P. M., A. R. da Paz, and J. M. Bravo, Objective functions used as performance metrics for hydrological models: state-of-the-art and critical analysis, Brazilian Journal of Water Resources, 25, e42, doi:10.1590/2318-0331.252020190155, 2020.
247. Tong, R., J. Parajka, A. Salentinig, I. Pfeil, J. Komma, B. Széles, M. Kubáň, P. Valent, M. Vreugdenhil, W. Wagner, and G. Blöschl, The value of ASCAT soil moisture and MODIS snow cover data for calibrating a conceptual hydrologic model, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 1389–1410, doi:10.5194/hess-25-1389-2021, 2021.
248. Roche, D., B. J. Lence, and E. H. Vaags, Using multiple objective calibrations to explore uncertainty in extreme event modeling, Canadian Journal of Civil Engineering, doi:10.1139/cjce-2020-0275, 2020.
249. Smith, A., D. Tetzlaff, L. Kleine, M. Maneta, and C. Soulsby, Quantifying the effects of land use and model scale on water partitioning and water ages using tracer-aided ecohydrological models, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 2239-2259, doi:10.5194/hess-25-2239-2021, 2021.
250. Ogden, F. L, Geohydrology: Hydrological Modeling, Encyclopedia of Geology (Second Edition), 457-476, doi:10.1016/B978-0-08-102908-4.00115-6, 2021.
251. Moges, E., Y. Demissie, L. Larsen, and F. Yassin, Review: Sources of hydrological model uncertainties and advances in their analysis, Water, 13(1), 28, doi:10.3390/w13010028, 2021.
252. Yang, F., J. Wu, Y. Zhang, S. Zhu, G. Liu, G. Chen, S. Wu, and Z. Fan, Improved method for identifying Manning’s roughness coefficients in plain looped river network area, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 15(1), 94-110, doi:10.1080/19942060.2020.1858967, 2021.
253. Brunner, M. I., L. A., Melsen, A. W. Wood, O. Rakovec, N. Mizukami, W. J. M. Knoben, and M. P. Clark, Flood spatial coherence, triggers, and performance in hydrological simulations: large-sample evaluation of four streamflow-calibrated models, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 105-119, doi:10.5194/hess-25-105-2021, 2021.
254. Jurisch, T., S. Cantré, and F. Saathoff, Inverse infiltration modeling of dike covers made of dredged material using PEST and AMALGAM, Geosciences, 11(2), 41, doi:10.3390/geosciences11020041, 2021.
255. Pokorny, S., T. A. Stadnyk, G. Ali, R. Lilhare, S. J. Déry, and K. Koenig, Cumulative effects of uncertainty on simulated streamflow in a hydrologic modeling environment, Elementa: Science of the Anthropocene, 9(1), 431, doi:10.1525/elementa.431, 2021.
256. Althoff, D., L. N. Rodrigues, and H. C. Bazame, Uncertainty quantification for hydrological models based on neural networks: the dropout ensemble, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 1051-1067, doi:10.1007/s00477-021-01980-8, 2021.
257. Hanus, S., M. Hrachowitz, H. Zekollari, G. Schoups, M. Vizcaino, and R. Kaitna, Future changes in annual, seasonal and monthly runoff signatures in contrasting Alpine catchments in Austria, Hydrology and Earth System Sciences, 25, 3429–3453, doi:10.5194/hess-25-3429-2021, 2021.
258. Wu, W., L. Lu, X. Huang, H. Shangguan, and Z. Wei, An automatic calibration framework based on the InfoWorks ICM model: the effect of multiple objectives during multiple water pollutant modeling, Environmental Science and Pollution Research, 28, 318140-31830, doi:10.1007/s11356-021-12596-4, 2021.
259. Houska, T., P. Kraft, F. U. Jehn, K. Bestian, D. Kraus, and L. Breuer, Detection of hidden model errors by combining single and multi-criteria calibration, Science of The Total Environment, 777, 146218, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.146218, 2021.
260. Mohammed, S. A., D. P. Solomatine, M. Hrachowitz, and M. A. Hamouda, Impact of dataset size on the signature-based calibration of a hydrological model, Water, 13(7), 970, doi:10.3390/w13070970, 2021.
261. Tong, R., J. Parajka, B. Széles, I. Pfeil, M. Vreugdenhil, J. Komma, P. Valent, and G. Blöschl, The value of satellite soil moisture and snow cover data for the transfer of hydrological model parameters to ungauged sites, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2021-189, 2021.
262. Sylvain, J.-D., F. Anctil, and E. Thiffault, Using bias correction and ensemble modelling for predictive mapping and related uncertainty: A case study in digital soil mapping, Geoderma, 403, 115153, doi:10.1016/j.geoderma.2021.115153, 2021.
263. Di Marco, N., D. Avesani, M. Righetti, M. Zaramella, B. Majone, and M. Borga, Reducing hydrological modelling uncertainty by using MODIS snow cover data and a topography-based distribution function snowmelt model, Journal of Hydrology, 599, 126020, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126020, 2021.
264. #Labouflie, C., M. Balesdent, L. Brevault, S. Da Veiga, F.-X. Irisarri, R. Le Riche, and J.-F. Maire, Calibration of material model parameters using mixed-effects models, Proceedings of 4th ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2021), M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, and G. Stefanou (eds.), Athens, 2021.
265. Athira, P., Calibration of hydrological models considering process interdependence: a case study of SWAT model, Environmental Modelling and Software, 114, 105131, doi:10.1016/j.envsoft.2021.105131, 2021.
266. Staudinger, M., J. Seibert, and H. J. van Meerveld, Representation of bi-directional fluxes between groundwater and surface water in a bucket type hydrological model, Water Resources Research, 57(9), e2020WR028835, doi:10.1029/2020WR028835, 2021.
267. Althoff, D., and L. N. Rodrigues, Goodness-of-fit criteria for hydrological models: Model calibration and performance assessment, Journal of Hydrology, 600, 126674, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.126674, 2021.
268. Marshall, A. M., T. E. Link, G. N. Flerchinger, and M. S. Lucash, Importance of parameter and climate data uncertainty for future changes in boreal hydrology, Water Resources Research, 57(8), e2021WR029911, doi:10.1029/2021WR029911, 2021.
269. #Stefnisdóttir, S., A. E. Sikorska-Senoner, E. I. Ásgeirsson, and D. C. Finger, Improving the Pareto Frontier in multi-dataset calibration of hydrological models using metaheuristics, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2021-325, 2021.
270. Pool, S., F. Francés, A. Garcia-Prats, C. Puertes, M. Pulido-Velazquez, C. Sanchis-Ibor, M. Schirmer, H. Yang, and J. Jiménez-Martínez, Hydrological modeling of the effect of the transition from flood to drip irrigation on groundwater recharge using multi-objective calibration, Water Resources Research, 57(8), e2021WR029677, doi:10.1029/2021WR029677, 2021.
271. Sikorska-Senoner, A.E., Delineating modelling uncertainty in river flow indicators with representative parameter sets, Advances in Water Resources, 156, 104024, doi:10.1016/j.advwatres.2021.104024, 2021.
272. Pool, S. M. Vis, and J. Seibert, Regionalization for ungauged catchments – Lessons learned from a comparative large‐sample study, Water Resources Research, 57(10), e2021WR030437, doi:10.1029/2021WR030437, 2021.
273. Wallach, D., T. Palosuo, P. Thorburn, Z. Hochman, E. Gourdain, F. Andrianasolo, S. Asseng, B. Basso, S. Buis, N. Crout, C. Dibari, B. Dumont, R. Ferrise, T. Gaiser, C. Garcia, S. Gayler, A. Ghahramani, S. Hiremath, S. Hoek, H. Horan, G. Hoogenboom, M. Huang, M. Jabloun, P.-E. Jansson, Q. Jing, E. Justes, K. C. Kersebaum, A. Klosterhalfen, M. Launay, E. Lewan, Q. Luo, B. Maestrini, H. Mielenz, M. Moriondo, H. N. Zadeh, G. Padovan, J. E. Olesen, A. Poyda, E. Priesack, J. W. M. Pullens, B. Qian, N. Schütze, V. Shelia, A. Souissi, X. Specka, A. K. Srivastava, T. Stella, T. Streck, G. Trombi, E. Wallor, J. Wang, T. K. D. Weber, L. Weihermüller, A. de Wit, T. Wöhling, L. Xiao, C. Zhao, Y. Zhu, and S. J. Seidel, The chaos in calibrating crop models: lessons learned from a multi-model calibration exercise, Environmental Modelling and Software,145, 105206, doi:10.1016/j.envsoft.2021.105206, 2021.
274. Bittner, D., M. Engel, B. Wohlmuth, D. Labat, and G. Chiogna, Temporal scale-dependent sensitivity analysis for hydrological model parameters using the discrete wavelet transform and active subspaces, Water Resources Research, 57(10), e2020WR028511, doi:10.1029/2020WR028511, 2021.
275. Hodson, T. O., T. M. Over, and S. S. Foks, Mean squared error, deconstructed, Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13(12), e2021MS002681, doi:10.1029/2021MS002681, 2021.
276. Freitas, H. R. A., C. L. Mendes, and A. Illic, Performance optimization of the MGB hydrological model for multi-core and GPU architectures, Environmental Modelling and Software, 148, 105271, doi:10.1016/j.envsoft.2021.105271, 2022.
277. Rafiei, V., A. P. Nejadhashemi, S. Mushtaq, R. T. Bailey, and D.-A. An-Vo, An improved calibration technique to address high dimensionality and non-linearity in integrated groundwater and surface water models, Environmental Modelling and Software, 149, 105312, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105312, 2022.
278. Kamali, B., T. Stella, M. Berg-Mohnicke, J. Pickert, J. Groh, and C. Nendel, Improving the simulation of permanent grasslands across Germany by using multi-objective uncertainty-based calibration of plant-water dynamics, European Journal of Agronomy, 134, 126464, doi:10.1016/j.eja.2022.126464, 2022.
279. Yu, S. H. Ding, and Y. Zeng, Evaluating water-yield property of karst aquifer based on the AHP and CV, Scientific Reports, 12(1), 3308, doi:10.1038/s41598-022-07244-x, 2022.
280. Abdalla, E. M. H., K. Alfredsen, and T. M. Muthanna, Towards improving the calibration practice of conceptual hydrological models of extensive green roofs, Journal of Hydrology, 607(11), 127548, doi:10.1016/j.jhydrol.2022.127548, 2022.
281. Asgari, M., W. Yang, J. Lindsay, B. Tolson, and M. M. Dehnavi, A review of parallel computing applications in calibrating watershed hydrologic models, Environmental Modelling & Software, 151, 105370, doi:10.1016/j.envsoft.2022.105370, 2022.
282. Moges, E., B. L. Ruddell, L. Zhang, J. M. Driscoll, and L. G. Larsen, Strength and memory of precipitation's control over streamflow across the conterminous United States, Water Resources Research, 58(3), e2021WR030186, doi:10.1029/2021WR030186, 2022.
283. #Azarnivand, A., W. Sharples, U. Bende-Michl, A. Shokri, S. Srikanthan, A. Frost, and S. Baron-Hay, Analysing the uncertainty of modelling hydrologic states of AWRA-L – Understanding impacts from parameter uncertainty for the National Hydrological Projections, Bureau Research Report No. 060, Bureau of Meteorology, February 2022.
284. Shankar Ram, N. R., V. M. Chowdary, V. Rao Vala, and C. S. Jha, Spatio-temporal evaluation of event detection and measurement coherence among satellite rainfall products for ensembled dataset generation, Theoretical and Applied Climatology, 148, 1477-1497, doi:10.1007/s00704-022-04002-x, 2022.
285. Sadler, J. M., A. P. Appling, J. S. Read, S. K. Oliver, X. Jia, J. A. Zwart, and V. Kumar, Multi-task deep learning of daily streamflow and water temperature, Water Resources Research, 58, e2021WR030138, doi:10.1029/2021WR030138, 2022.
286. Smith, J. D., Lin, L., Quinn, J. D., and Band, L. E.: Guidance on evaluating parametric model uncertainty at decision-relevant scales, Hydrology and Earth System Sciences, 26, 2519-2539, doi:10.5194/hess-26-2519-2022, 2022.
287. Manikanta, V., and V. K. Verma, Formulation of wavelet based multi‐scale multi‐objective performance evaluation (WMMPE) metric for improved calibration of hydrological models, Water Resources Research, 58(7), e2020WR029355, doi:10.1029/2020WR029355, 2022.
288. Kim, S. W., S. H. Kwon, and D. Jung, Development of a multiobjective automatic parameter-calibration framework for urban drainage systems, Sustainability, 14(14), 8350, doi:10.3390/su14148350, 2022.
289. Wei, L., H. Zhou, A. T. Hudak, T. E. Link, A. Marshall, K. L. Kavanagh, J. T. Abatzoglou, T. B. Jain, J. C. Byrne, R. Denner, P. A. Fekety, J. Sandquist, X. Yu, and J. D. Marshall, White pine blister rust, logging, and species replacement increased streamflow in a montane watershed in the northern Rockies, USA, Journal of Hydrology, 612, Part B, 128230, doi:10.1016/j.jhydrol.2022.128230, 2022.
290. Kuban, M., J. Parajka, R. Tong, I. Greimeister-Pfeil, M. Vreugdenhil, J. Szolgay, S. Kohnova, K. Hlavcova, P. Sleziak, and A. Brziak, The effects of satellite soil moisture data on the parametrization of topsoil and root zone soil moisture in a conceptual hydrological model, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 70(3), 295-307, doi:10.2478/johh-2022-0021, 2022.
291. Feldbauer, J., R. Ladwig, J. P. Mesman, T. N. Moore, H. Zündorf, T. U. Berendonk, and T. Petzoldt, Ensemble of models shows coherent response of a reservoir’s stratification and ice cover to climate warming, Aquatic Sciences, 84, 50, doi:10.1007/s00027-022-00883-2, 2022.
292. Hernandez-Suarez, J. S., and A. P. Nejadhashemi, Probabilistic predictions of ecologically relevant hydrologic indices using a hydrological model, Water Resources Research, 58(9), e2021WR031104, doi:10.1029/2021WR031104, 2022.
293. Zheng, H., F. H. S. Chiew, and L. Zhang, Can model parameterization accounting for hydrological non-stationarity improve robustness in future runoff projection? Journal of Hydrometeorology, 23(11), 1831-1844 , doi:10.1175/JHM-D-21-0102.1, 2022.
294. Bai, Z., Y.-P. Xu, S. Pan, L. Liu, and X. Wang, Evaluating the performance of hydrological models with joint multifractal spectra, Hydrological Sciences Journal, 67(12), 1771-1789, doi:10.1080/02626667.2022.2114834, 2022.
295. Yang, X., C. Yu, X. Li, J. Luo, J. Xie, and B. Zhou, Comparison of the calibrated objective functions for low flow simulation in a semi-arid catchment, Water, 14(17), 2591, doi:10.3390/w14172591, 2022.
296. Ekka, A., E. Keshav, S. Pande, P. van der Zaag, and Y. Jiang, Dam-induced hydrological alterations in the upper Cauvery river basin, India, Journal of Hydrology: Regional Studies, 44, 101231, doi:10.1016/j.ejrh.2022.101231, 2022.
297. Feng, D. J. Liu, K. Lawson, and C. Shen, Differentiable, learnable, regionalized process-based models with multiphysical outputs can approach state-of-the-art hydrologic prediction accuracy, Water Resources Research, 58(10), e2022WR032404, doi:10.1029/2022WR032404, 2022.
298. Vinhal, A. P. C., A. M. Soares, A. P. Pires, and W. Queiroz Barros, Improving water-hydrocarbon equilibrium calculations using multi objective optimization, Fluid Phase Equilibria, 566, 113670, doi:10.1016/j.fluid.2022.113670, 2023.
299. Chaudhary, S., L. H.C. Chua, and A. Kansal, The uncertainty in stormwater quality modelling for temperate and tropical catchments, Journal of Hydrology, 617(A), 617, 128941, doi:10.1016/j.jhydrol.2022.128941, 2023.
300. Taia, S., L. Erraioui, Y. Arjdal, J. Chao, B. E. Mansouri, and A. Scozzari, The application of SWAT model and remotely sensed products to characterize the dynamic of streamflow and snow in a mountainous watershed in the High Atlas, Sensors, 23(3), 1246, doi:10.3390/s23031246, 2023.
301. Vu, D. T., T. D., Dang, F. Pianosi, and S. Galelli, Calibrating macro-scale hydrological models in poorly gauged and heavily regulated basins, Hydrology and Earth System Sciences, 27, 3485–3504, doi:10.5194/hess-27-3485-2023, 2023.
302. Zheng, Y., J. Li, T. Zhang, Y. Rong, and P. Feng, Considering flood scaling property in multi-objective calibration of the SWAT model: a case study in Zijinguan watershed, Northern China, Natural Hazards, 117, 267-292, doi:10.1007/s11069-023-05859-5, 2023.
303. Mai, J., Ten strategies towards successful calibration of environmental models, Journal of Hydrology, 620(A), 129414, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129414, 2023.
304. Wu, Y., J. Sun, B. Hu, G. Zhang, and A. N. Rousseau, Wetland-based solutions against extreme flood and severe drought: Efficiency evaluation of risk mitigation, Climate Risk Management, 40, 100505, doi:10.1016/j.crm.2023.100505, 2023.
305. Brookfield, A. E., H. Ajami, R. W. H. Carroll, C. Tague, P. L. Sullivan, and L. E. Condon, Recent advances in integrated hydrologic models: Integration of new domains, Journal of Hydrology, 620(B), 129515, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129515, 2023.
306. Bajracharya, A. R., M. I. Ahmed, T. Stadnyk, and M. Asadzadeh, Process based calibration of a continental-scale hydrological model using soil moisture and streamflow data, Journal of Hydrology: Regional Studies, 47, 101391, doi:10.1016/j.ejrh.2023.101391, 2023.
307. Yang, Z., and P. Bai, Evaporation from snow surface: A multi-model evaluation with the FLUXNET2015 dataset, Journal of Hydrology, 621, 129587, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129587, 2023.
308. Harvey, N., L. Marshall, and R. W. Vervoort, Verifying model performance using validation of Pareto solutions, Journal of Hydrology, 621, 129594, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129594, 2023.
309. Holmes, T. L., T. A. Stadnyk, M. Asadzadeh, and J. J. Gibson, Guidance on large scale hydrologic model calibration with isotope tracers, Journal of Hydrology, 621, 129604, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129604, 2023.
310. Yeste, P., L. A. Melsen, M. García-Valdecasas Ojeda, S. R. Gámiz-Fortis, Y. Castro-Díez, and M. J. Esteban-Parra, A Pareto-based sensitivity analysis and multi-objective calibration approach for integrating streamflow and evaporation data, Water Resources Research, 59(6), e2022WR033235, doi:10.1029/2022WR033235, 2023.
311. Ji, H. K., M. Mirzaei, S. H. Lai, A. Dehghani, and A. Dehghani, The robustness of conceptual rainfall-runoff modelling under climate variability – A review, Journal of Hydrology, 621, 129666, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.129666, 2023.
312. Singh, V., S. K. Jain, and D. S. Nagale, A comparative analysis of glacier and glacier-melt runoff changes in western and eastern Himalayan river basins, Cold Regions Science and Technology, 214, 103965, doi:10.1016/j.coldregions.2023.103965, 2023.
313. Doğan, O. Υ., A. A. Şorman, and A. Şensoy, Multi-criteria evaluation for parameter uncertainty assessment and ensemble runoff forecasting in a snow-dominated basin, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 71(3), 231-247, doi:10.2478/johh-2023-0003, 2023.
314. Rusjan, S., K. Lebar, and N. Bezak, Insight into heterogeneous karst catchment by the dynamical system approach, Advances in Water Resources, 180, 104524, doi:10.1016/j.advwatres.2023.104524, 2023.
315. Acuña, P., and A. Pizarro, Can continuous simulation be used as an alternative for flood regionalisation? A large sample example from Chile, Journal of Hydrology, 626(A), 130118, doi:10.1016/j.jhydrol.2023.130118, 2023.
316. Vu, D. T., T. D. Dang, F. Pianosi, and S. Galelli, Calibrating macroscale hydrological models in poorly gauged and heavily regulated basins, Hydrology and Earth System Sciences, 27, 3485-3504, doi:10.5194/hess-27-3485-2023, 2023.
317. Costabile, P., C. Costanzo, J. Kalogiros, and V. Bellos, Toward street‐level nowcasting of flash floods impacts based on HPC hydrodynamic modeling at the watershed scale and high‐resolution weather radar data, Water Resources Research, 59(10), e2023WR034599, doi:10.1029/2023WR034599, 2023.
318. Taia, S., A. Scozzari, L. Erraioui, M. Kili, A. Mridekh, S. Haida, J. Chao, and B. El Mansouri, Comparing the ability of different remotely sensed evapotranspiration products in enhancing hydrological model performance and reducing prediction uncertainty, Ecological Informatics, 78, 102352, doi:10.1016/j.ecoinf.2023.102352, 2023.
319. Wu, S., D. Tetzlaff, X. Yang, A. Smith, and C. Soulsby, Integrating tracers and soft data into multi-criteria calibration: Implications from distributed modeling in a riparian wetland, Water Resources Research, 59, e2023WR035509, doi:10.1029/2023WR035509, 2023.
320. Zhang, X., Y. Li, and G. Chu, Comparison of parallel genetic algorithm and particle swarm optimization for parameter calibration in hydrological simulation, Data Intelligence, 5(4), 904-922, doi:10.1162/dint_a_00221, 2023.
321. Hasan, H. M. M., P. Döll, S.-M. Hosseini-Moghari, F. Papa, and A. Güntner, The benefits and trade-offs of multi-variable calibration of WGHM in the Ganges and Brahmaputra basins, EGUsphere, doi:10.5194/egusphere-2023-2324, 2023.
322. Brighenti, T. M., P. W. Gassman, J. Arnold, and J. Thompson, Comparison of two tile-drain methods in SWAT via temporal and spatial testing for an Iowa watershed, Journal of the ASABE, 66(6), 1555-1569, doi:10.13031/ja.15534, 2023.
323. Hinegk, L., L. Adami, S. Piccolroaz, M. Amadori, M. Moretti, M. Tubino, and M. Toffolon, Multidecadal analysis of Lake Garda water balance, Journal of Limnology, 82, 2144, doi:10.4081/jlimnol.2023.2144, 2023.
324. #Salmon-Monviola, J., O. Fovet, O., and M. Hrachowitz, Improving the internal hydrological consistency of a process-based solute-transport model by simultaneous calibration of streamflow and stream concentrations, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., doi:10.5194/hess-2023-292, 2024.
325. Wang, S., P. Zhong, F. Zhu, B. Xu, C. Xu, L. Yang, and m. Ben, Multi-objective optimization operation of multiple water sources under inflow-water demand forecast dual uncertainties, Journal of Hydrology, 130679, doi:10.1016/j.jhydrol.2024.130679, 2024.
326. Gegenleithner, S., G. Krebs, C. Dorfmann, and J. Schneider, Enhancing flood event predictions: Multi-objective calibration using gauge and satellite data, Journal of Hydrology, 632, 130879, doi:10.1016/j.jhydrol.2024.130879, 2024.
327. Onyutha, C., Randomized block quasi-Monte Carlo sampling for generalized likelihood uncertainty estimation, Hydrology Research, nh2024136, doi:10.2166/nh.2024.136, 2024.
328. Huang, F., and X. Zhang, A new interpretable streamflow prediction approach based on SWAT-BiLSTM and SHAP, Environmental Science and Pollution Research, doi:10.1007/s11356-024-32725-z, 2024.
329. Usman, M. N., J. Leandro, K. Broich, and M. Disse, Multi-objective calibration and uncertainty analysis for the event-based modelling of flash floods, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2024.2322599, 2024.
330. Tiwari, D., M. Trudel, and R. Leconte, On optimization of calibrations of a distributed hydrological model with spatially distributed information on snow, Hydrology and Earth System Sciences, 28, 1127–1146, doi:10.5194/hess-28-1127-2024, 2024.
331. Nan, Y., and F. Tian, Isotope data-constrained hydrological model improves soil moisture simulation and runoff source apportionment, Journal of Hydrology, 633, 131006, doi:10.1016/j.jhydrol.2024.131006, 2024.
332. Sharples, W., U. Bende-Michl, L. Wilson, A. Shokri, A. Frost, and S. Baron-Hay, Improving continental hydrological models for future climate conditions via multi-objective optimisation, Environmental Modelling & Software, 176, 106018, doi:10.1016/j.envsoft.2024.106018, 2024.
333. Pizarro, A., and J. Jorquera, Advancing objective functions in hydrological modelling: Integrating knowable moments for improved simulation accuracy, Journal of Hydrology, 634, 131071, doi:10.1016/j.jhydrol.2024.131071, 2024.
334. Pool, S., K. Fowler, and M. Peel, Benefit of multivariate model calibration for different climatic regions, Water Resources Research, 60(4), e2023WR036364, doi:10.1029/2023WR036364, 2024.
335. Sánchez-Gómez, A., K. Bieger, C. Schürz, S. Martínez-Pérez, H. Rathjens, and E. Molina-Navarro, Hydrovars: an R tool to collect hydrological variables, Journal of Hydroinformatics, 26(5), 1150-1166, doi:10.2166/hydro.2024.293, 2024.
336. Döll, P., H. M. M. Hasan, K. Schulze, H. Gerdener, L. Börger, S. Shadkam, S. Ackermann, S.-M. Hosseini-Moghari, H. Müller Schmied, A. Güntner, and J. Kusche, Leveraging multi-variable observations to reduce and quantify the output uncertainty of a global hydrological model: evaluation of three ensemble-based approaches for the Mississippi River basin, Hydrology and Earth System Sciences, 28, 2259–2295, doi:10.5194/hess-28-2259-2024, 2024.
337. Li, H., C. Zhang, W. Chu, D. Shen, and R. Li, A process-driven deep learning hydrological model for daily rainfall-runoff simulation, Journal of Hydrology, 637, 131434, doi:10.1016/j.jhydrol.2024.131434, 2024.
338. Lerat, J., F. Chiew, D. Robertson, V. Andréassian, and H. Zheng, Data assimilation informed model structure improvement (DAISI) for robust prediction under climate change: Application to 201 catchments in Southeastern Australia, Water Resources Research, 60(6), e2023WR036595, doi:10.1029/2023WR036595, 2024.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Βελτιστοποίηση