Σύγχρονες τεχνολογίες υπολογιστών στη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων

N. Papakostas, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Modern computer technologies in hydrologic data management, Proceedings of the 2nd European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, edited by G. Tsakiris and M. A. Santos, Lisbon, 285–293, doi:10.13140/RG.2.1.4167.9604, Balkema, Rotterdam, 1994.

[Σύγχρονες τεχνολογίες υπολογιστών στη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων]

[doc_id=32]

[Αγγλικά]

Με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής δημιουργήθηκε ένα κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης δεδομένων για την αξιοποίηση υδρολογικών, μετεωρολογικών και υδρογεωλογικών ιστορικών πληροφοριών. Στην εργασία παρουσιάζονται ο βασικός σχεδιασμός και οι αρχές υλοποίησης του συστήματος. Ειδικότερα, αναλύονται ο τρόπος ταξινόμησης των πληροφοριών, ο σχεδιασμός των τοπικών βάσεων και της κατανεμημένης βάσης και η αρχιτεκτονική του δικτύου.

PDF Πλήρες κείμενο (1225 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4167.9604

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, A comprehensive system for the exploration and analysis of hydrological data, Water Resources Management, 13, 269–302, 1999.
2. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.