ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εμπειρίες από ένα κατανεμημένο σύστημα βάσεων δεδομένων για υδρομετεωρολογικά δεδομένα

A. Sakellariou, D. Koutsoyiannis, and D. Tolikas, HYDROSCOPE: Experience from a distributed database system for hydrometeorological data, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 309–316, doi:10.13140/RG.2.1.1022.2325, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.

[ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εμπειρίες από ένα κατανεμημένο σύστημα βάσεων δεδομένων για υδρομετεωρολογικά δεδομένα]

[doc_id=34]

[Αγγλικά]

Το Υδροσκόπιο είναι ένα εθνικής εμβέλειας ερευνητικό έργο με 14 συμμετέχοντες οργανισμούς που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εθνικού κατανεμημένου συστήματος βάσεων δεδομένων για την μετεωρολογική, υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία. Σύγχρονες τεχνολογίες υπολογιστών και πληροφορικής, όπως ισχυροί σταθμοί εργασίας, υψηλής ταχύτητας δίκτυα ευρείας περιοχής, αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή, γραφικά περιβάλλοντα χρήστη και γλώσσες προγραμματισμού τέταρτης γενιάς έχουν χρησιμοποιηθεί στο ερευνητικό έργο. Παράλληλα, έχει οργανωθεί ένα ανθρώπινο δίκτυο επιστημόνων και μηχανικών από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, πανεπιστήμια, υπουργεία, ερευνητικά κέντρα, και δημόσιες επιχειρήσεις. Στην εργασία παρουσιάζεται η εμπειρία που αποκτήθηκε στη διετή περίοδο εκπόνησης του προγράμματος στο τεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο, τα επιτεύγματα του προγράμματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, καθώς και οι προοπτικές μέχρι το έτος 2000.

PDF Πλήρες κείμενο (1019 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1022.2325

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Sanopoulos, D., A. Kungolos, V. Keramaris and Z. Kiparissidi, Developing a database for Energy and Environment: The Hephaestos project, Fresenius Environmental Bulletin, 9(5-6), 281-286, 2000.
2. #Sidiropoulos, E., D. Tolikas, and P. Tolikas, The status of water resources monitoring in the Balkans, Greece, Transboundary Water Resources in the Balkans, J. Ganoulis, et al. (ed.). Kluwer, 125-135, 2000.
3. #Sanopoulos, D., M. Stavropoulos and A. Kungolos, Hephaestus: A database for environment and energy. Results, potential utilization and benefits, Proceedings of the International Conference "Protection and Restoration of the Environment VI", ed. by A.G. Kungolos, et al., Skiathos, July 1-5, 2002, 1745-1752, 2002.