Διαχείριση υδρολογικών δεδομένων με χρήση σχεσιακών συστημάτων βάσεων δεδομένων με διαφορική-γραμμική αποθήκευση

G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, Hydrologic data management using RDBMS with Differential-Linear Data Storage, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 317–326, doi:10.13140/RG.2.1.2021.6565, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.

[Διαχείριση υδρολογικών δεδομένων με χρήση σχεσιακών συστημάτων βάσεων δεδομένων με διαφορική-γραμμική αποθήκευση]

[doc_id=35]

[Αγγλικά]

Πρόσφατα, τα σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων έχουν διαδοθεί και για το χειρισμό υδρολογικών χρονοσειρών και την ανάπτυξη υδρολογικών εφαρμογών. Ωστόσο, η αρχή της ανεξαρτησίας των δεδομένων που διέπει τα συστήματα αυτά έχει πολλά μειονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται για την αποθήκευση χρονοσειρών. Μια εναλλακτική τεχνική που ονομάστηκε Διαφορική-Γραμμική Αποθήκευση Δεδομένων έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος Υδροσκόπιο (ενός εθνικής εμβέλειας ελληνικού προγράμματος για την υδρολογική και μετεωρολογική πληροφορία). Η τεχνική αυτή καθιερώνει και τυποποιεί ένα ορισμένο τύπο αντιπροσώπευσης των χρονοσειρών σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδομένων συμβάλλοντας επίσης στη σημαντική μείωση του απαιτούμενου χώρου αποθήκευσης. Αντί των τυπικών ερωτήσεων SQL (select, insert, delete και update) αναπτύχθηκαν διάφορες σύνθετες υπολογιστικές διαδικασίες που διευκολύνουν τη διαχείριση των χρονοσειρών.

PDF Πλήρες κείμενο (1088 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2021.6565

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Sanopoulos, D., A. Kungolos, V. Keramaris and Z. Kiparissidi, Developing a database for Energy and Environment: The Hephaestos project, Fresenius Environmental Bulletin, 9(5-6), 281-286, 2000.
2. #Sidiropoulos, E., D. Tolikas, and P. Tolikas, The status of water resources monitoring in the Balkans, Greece, Transboundary Water Resources in the Balkans, J. Ganoulis, et al. (ed.). Kluwer, 125-135, 2000.
3. #Sanopoulos, D., M. Stavropoulos and A. Kungolos, Hephaestus: A database for environment and energy. Results, potential utilization and benefits, Proceedings of the International Conference "Protection and Restoration of the Environment VI", ed. by A.G. Kungolos, et al., Skiathos, July 1-5, 2002, 1745-1752, 2002.