Συμπλήρωση ελλιπών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών σε κατανεμημένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Α. Χριστοφίδης, Συμπλήρωση ελλιπών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών σε κατανεμημένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων, Διπλωματική εργασία, 75 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

[doc_id=363]

[Ελληνικά]

Η συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών και η επέκταση χρονοσειρών είναι σχετιζόμενες επεξεργασίες που γίνονται είτε για να διευκολύνουν άλλες επεξεργασίες είτε για να βελτιώσουν τα στατιστικά χαρακτηριστικά μιας χρονοσειράς. Σ' αυτή την εργασία εξετάζονται μερικές από τις κυριότερες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί ως σήμερα. Αυτές είναι η μέθοδος της μέσης τιμής, του αντιστρόφου της απόστασης ,των υπερετήσιων λόγων, της γραμμικής παλινδρόμησης, της επέκτασης με διατήρηση της διασποράς (MOVE), του απλού μοντέλου AR(1) και PAR(1), και ενός πολυμεταβλητού στοχαστικού μοντέλου. Οι περισσότερες από αυτές υλοποιήθηκαν σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εθνικής τράπεζας υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων με όνομα «Υδροσκόπιο», που βασίζεται σε μια κατανεμημένη σχεσιακή βάση δεδομένων. Ορισμένα σημαντικά στοιχεία του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος περιγράφονται στην εργασία. Τέλος, παρουσιάζεται μια εφαρμογή σε ημερήσιες και σε μηνιαίες χρονοσειρές βροχοπτώσεων, με σύντομη αξιολόγηση των μεθόδων.

PDF Πλήρες κείμενο (4623 KB)