Τεχνική έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, 90 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 1982.

[doc_id=367]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Επισκόπηση παλιότερων μελετών και προτάσεων. Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενο σχέδιο γεωργικής εκμετάλλευσης. Υδατικοί πόροι. Προτάσεις για έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδατικών πόρων. Προτάσεις εντατικότερης αξιοποίησης προσχωσιγενούς υδροφορέα. ’λλα αναπτυξιακά έργα. Καθαρώς εγγειοβελτιωτικά έργα. Προϋπολογισμός - Οικονομική διερεύνηση. Προτάσεις ερευνητικών εργασιών και περαιτέρω μελετών.

PDF Πλήρες κείμενο (147154 KB)

Σχετικό έργο: Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου