Το πρόσφατο φαινόμενο έμμονης ξηρασίας και η υδροδότηση της Αθήνας

I. Nalbantis, N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Le phénomène recent de sécheresse persistante et l' alimentation en eau de la cité d' Athènes, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 123–132, doi:10.13140/RG.2.1.4430.1041, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

[Το πρόσφατο φαινόμενο έμμονης ξηρασίας και η υδροδότηση της Αθήνας]

[doc_id=38]

[Γαλλικά]

Αναλύονται στατιστικά τα ιστορικά υδρολογικά δείγματα των λεκανών απορροής Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης. Διαπιστώνεται πτωτική τάση της βροχόπτωσης και της απορροής στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού. Επιπλέον, διαπιστώνεται μια σημαντική μείωση των ετήσιων απορροών και για τις δύο λεκάνες κατά τα τελευταία έξι υδρολογικά έτη. Η ανάλυση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων δεν αποκαλύπτει σημαντική μείωση στις ετήσιες τιμές τους κατά την ίδια περίοδο, αλλά εμφανή τροποποίηση στην χρονική κατανομή τους κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους. Ειδικότερα, τα κατακρημνίσματα του Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι υδρολογικών ετών είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά της προηγούμενης περιόδου, πράγμα το οποίο εξηγεί τη σημαντική μείωση των εισροών στους ταμιευτήρες Μόρνου και Υλίκης.

PDF Πλήρες κείμενο (1102 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4430.1041

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, Water Resources Research, 33 (9), 2165–2177, doi:10.1029/97WR01034, 1997.
2. D. Koutsoyiannis, Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics, Hydrological Sciences Journal, 48 (1), 3–24, doi:10.1623/hysj.48.1.3.43481, 2003.
3. D. Koutsoyiannis, Nonstationarity versus scaling in hydrology, Journal of Hydrology, 324, 239–254, doi:10.1016/j.jhydrol.2005.09.022, 2006.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Giakoumakis, S.G., and G. Baloutsos, Investigation of trend in hydrological time series of the Evinos river basin, Hydrological Sciences Journal, 42(1), 81-88, 1997.
2. Leroux, M., Global Warming: Myth or reality? The actual evolution of the weather, Annales de Geographie, (624), 115-137, 2002.
3. Leroux, M., Global Warming: Myth or reality? The actual evolution of the weather, Energy and Environment, 14(2-3), 297-322, 2003.
4. #Leroux, M., Global Warming: Myth Or Reality?: The Erring Ways of Climatology, Springer, 510 pp., 2005.
5. Sardou, S. F., and A. Bahremand, Hydrological drought analysis using SDI Index in Halilrud basin of Iran, The International Journal of Environmental Resources Research, 1(3), 279-288, 2013.