Τεχνική έκθεση

Η. Βασιλόπουλος, Ε. Καραλής, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Εύβοιας, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 1, 82 pages, Αθήνα, Απρίλιος 1983.

[doc_id=389]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Βασικά δεδομένα για την εκπόνηση της μελέτης. Γενική περιγραφή έργων εξωτερικού υδραγωγείου. Βασικοί υπολογισμοί. Οικονομικά στοιχεία.

Σχετικό έργο: Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι