Κατάρτιση μοναδιαίου υδρογραφήματος με τη βοήθεια συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

Π. Λαζαρίδου, και Σ. Μίχας, Κατάρτιση μοναδιαίου υδρογραφήματος με τη βοήθεια συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Διπλωματική εργασία, 173 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1994.

[doc_id=452]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (54940 KB)