Κατασκευή μοντέλου του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

I. Nalbantis, D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, Modelling the Athens water supply system, Water Resources Management, 6, 57–67, doi:10.1007/BF00872188, 1992.

[Κατασκευή μοντέλου του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

[doc_id=48]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται η διερεύνηση ενός πραγματικού προβλήματος υδατικών πόρων, το οποίο περιλαμβάνει θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διαχείρισης: Μελετάται το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας προκειμένου να υποστηριχτεί η μελλοντική του λειτουργία και ο σχεδιασμός εναλλακτικών έργων για τη βελτίωσή του. Το αξιοποιήσιμο δυναμικό του σημερινού συστήματος εκτιμάται με μεθόδους προσομοίωσης. Ο κίνδυνος αστοχίας του συστήματος ως προς την ικανοποίηση της κατανάλωσης εκτιμάται με παρόμοιες μεθόδους για διάφορα σενάρια κατανάλωσης και πολιτικές διαχείρισης, δίνοντας έμφαση στην κρίσιμη κατάσταση του 1989-90. Μελετώνται, εξ άλλου, εναλλακτικοί ταμιευτήρες στον ποταμό Εύηνο, εξετάζοντας ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών λύσεων. Σε όλες τις διερευνήσεις παίρνονται υπόψη οι αβεβαιότητες στα υδρολογικά μεγέθη, στις διαρροές των ταμιευτήρων, στις καταναλώσεις καθώς και αυτές που αναφέρονται σε πιθανές καταστροφές αγωγών μεταφοράς. Τέλος, παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της διαχείρισης του συστήματος Υλίκης-Μόρνου.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1007/BF00872188

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, A dynamic model for short-scale rainfall disaggregation, Hydrological Sciences Journal, 35 (3), 303–322, doi:10.1080/02626669009492431, 1990.
2. Μ. Αφτιάς, Κ. Τσολακίδης, και Ν. Μαμάσης, Υδατικές καταναλώσεις μείζονος περιοχής Αθηνών, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 12, 39 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.
3. Ι. Ναλμπάντης, Υδρολογικός σχεδιασμός ταμιευτήρων Ευήνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 15, 83 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.
4. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 19, 48 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, Water Resources Research, 33 (9), 2165–2177, doi:10.1029/97WR01034, 1997.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Giakoumakis, S.G., and G. Baloutsos, Investigation of trend in hydrological time series of the Evinos river basin, Hydrological Sciences Journal, 42(1), 81-88, 1997.
2. McMahon, T. A., A. S. Kiem, M. C. Peel, P. W. Jordan, and G. G. S. Pegram, A New Approach to Stochastically Generating Six-Monthly Rainfall Sequences Based on Empirical Mode Decomposition, Journal of Hydrometeorology, 9(6), 1377-1389, 2008.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα