Προσομοίωση υδατικών πόρων και χρήσεων νερού στη Θεσσαλία

Α. Πέππας, Προσομοίωση υδατικών πόρων και χρήσεων νερού στη Θεσσαλία, Διπλωματική εργασία, 150 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2001.

[doc_id=493]

[Ελληνικά]

Η προσομοίωση των υδατικών πόρων και των χρήσεων νερού ενός ολόκληρου Υδατικού Διαμερίσματος αποτελεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία όταν υπεισέρχονται παράδοντες όπως οι μη σημειακές απολήψεις νερού από επιφανειακά και υπόγεια νερά, η μη φυσικοποιημένη υδρολογία, και η πολύπλοκη δομή του υδρογραφικού συστήματος. Το μοντέλο προσομοίωσης του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας ανέπτυξε μια δικτυακή δομή υδροσυστήματος, προσομοιώνοντας τις περιοχές με ζήτηση νερού ως κόμβους. Η υδρολογία της περιοχής, αφού φυσικοποιήθηκε, εισήλθε στο δίκτυο σημειακά στους αντίστοιχους κόμβους όπου υπήρχε προσφορά νερού. Τα υπόγεια νερά εισήλθαν και αυτά στο δίκτυο σημειακά. Μετά την ανάπτυξη του μοντέλου έγινε η προσομοίωσή του στο λογισμικό «Υδρονομέας» για ιστορική περίοδο 33 χρόνων και για διαφορετικά σενάρια υδατικών αναγκών διατάξεων υδροσυστήματος. Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν ο υπολογισμός της αστοχίας για τις αντίστοιχες διατάξεις του υδροσυστήματος και την αντίστοιχη διαμόρφωση της ζήτησης.

PDF Πλήρες κείμενο (42606 KB)