Προκαταρκτική διερεύνηση μικρών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων στην Αιθιοπία

Ε. Αραπάκη, Προκαταρκτική διερεύνηση μικρών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων στην Αιθιοπία, Μεταπτυχιακή εργασία, 170 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2001.

[doc_id=496]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων και των τρόπων επαύξησης τους και αποτελεσματικής διαχείρισης τους στις χώρες του τρίτου κόσμου με έμφαση στην περίπτωση της Αιθιοπίας. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων, την απόδοση των υφιστάμενων έργων των χωρών του τρίτου κόσμου σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες που προσδίδουν η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, η οικονομική ανάπτυξη και οι υδρολογικές συνθήκες στις περιοχές αυτές, προτείνονται μέσα από εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση τρόποι αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού. Αρχικά γίνεται σύντομη αναφορά στην κατανομή των υδατικών καταναλώσεων ανά περιοχή και είδος χρήσης και στην αλληλοεπίδραση της αύξησης του πληθυσμού και της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων. Κατόπιν γίνεται αναφορά στα αρδευτικά και υδρευτικά έργα στην Αφρική. Η μελέτη επικεντρώνεται στην περίπτωση της Αιθιοπίας, η οποία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Αφρικής, είναι πλούσια σε υδατικούς πόρους (το 85% υδατικού δυναμικού του Γαλάζιου Νείλου προέρχεται από την Αιθιοπία) χωρίς να κάνει χρήση αυτών (έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά καλλιεργήσιμης γης και πρόσβασης του πληθυσμού σε πόσιμο νερό). Εξετάζοντας τις υδρολογικές ιδιαιτερότητες, τις κοινωνικές και αναπτυξιακές συνθήκες μελετώνται το είδος των έργων που είναι κατάλληλα για την ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης και άρδευσης και οι τρόποι διαχείρισης και διοίκησης των έργων αυτών. Ειδικότερα σε μία χώρα όπως η Αιθιοπία, τα καταλληλότερα έργα φαίνεται να είναι τα μικρής κλίμακας (π.χ. οι λιμνοδεξαμενές) στη διαχείριση και λειτουργία των οποίων θα μπορούν να έχουν ενεργό συμμετοχή οι τοπικές κοινωνίες. Με βάση τα παραπάνω, εξετάζονται δύο έργα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού στην νοτιοδυτική Αιθιοπία. Επεξεργάζονται τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής, γίνεται έλεγχος της αξιοπιστίας τους και διερευνείται η ευαισθησία των μεθόδων εκτίμησης των απορροών και των πλημμυρικών παροχών στην περιοχή. Κατόπιν προτείνονται τα γενικά χαρακτηριστικά των έργων. Σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Addis Ababa έγινε επιτόπου επίσκεψη στην θέση των έργων, συνελέγησαν υδρολογικά δεδομένα και τοπογραφικοί χάρτες της περιοχής και υπήρξε επαφή με την κρατική υπηρεσία την υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων αξιοποίησης νερού στην περιοχή για τον προσδιορισμό των υδατικών αναγκών. Το ταξίδι αυτό ήταν απαραίτητο για την εξοικείωση με τις υδρολογικές, μορφολογικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της περιοχής.

PDF Πλήρες κείμενο (23439 KB)