Αξιολόγηση του προβλήματος ύδρευσης της μείζονος περιοχής Αθηνών σε σχέση με την επικρατούσα ανομβρία

Θ. Ξανθόπουλος, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Αξιολόγηση του προβλήματος ύδρευσης της μείζονος περιοχής Αθηνών σε σχέση με την επικρατούσα ανομβρία, Έκθεση προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.

[doc_id=502]

[Ελληνικά]

Επιχειρείται η ανάλυση της κατάστασης κρίσης που επικρατεί με τη συνέχιση της ανομβρίας και στην αρχή του υδρολογικού έτους 1993-94. Στην πρώτη ενότητα προσδιορίζεται η σχέση διαθεσίμων-ζήτησης. Στη δεύτερη αποσαφηνίζεται ότι με βάση την τρέχουσα πενταετή περίοδο ανομβρίας, η συναγωγή κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά. Στην τρίτη ενότητα διερευνώνται οι δυνατότητες περαιτέρω ελέγχου της κατανάλωσης. Στην τέταρτη εξετάζονται συστηματικά τα πραγματικά υδατικά διαθέσιμα σε υπόγεια και επιφανειακά νερά. Στην πέμπτη ενότητα διατυπώνονται συμπεράσματα και υποδείξεις για άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα.

PDF Πλήρες κείμενο (349 KB)