Καθορισμός σεναρίων διαχείρισης για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας

G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Determining management scenarios for the water resource system of Athens, Proceedings, Hydrorama 2002, 3rd International Forum on Integrated Water Management, 175–181, doi:10.13140/RG.2.1.3135.7684, Water Supply and Sewerage Company of Athens, Athens, 2002.

[Καθορισμός σεναρίων διαχείρισης για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας]

[doc_id=505]

[Αγγλικά]

Συζητείται η διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων, έχοντας ως βάση την περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Συγκεκριμένα, αναλύονται η διαδικασία σχηματοποίησης ενός πραγματικού υδροσυστήματος σε μορφή μοντέλου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν ένα σενάριο, στα οποία περιλαμβάνονται οι υδρολογικές συνθήκες, η ζήτηση νερού, οι λειτουργικοί περιορισμοί, οι στόχοι και οι προτεραιότητές τους, οι αντικειμενικοί σκοποί της διαχείρισης, και οι μεθοδολογικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3135.7684

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων, Υδροσυστήματα